Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
image image image image image
ФБЕ и ИБЕ како ко-организатори на Првата меѓународна студентска конференција во Бугарија   Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) и Институтот за бизнис економија (ИБЕ) се ко-организатори на Првата меѓународна студентска конференција “Можности и предизвици на студентската мобилност“, која ќе се одржи на 10-ти октомври, 2019-та година во Софија, Бугарија.
Презентација на ученичка компанија од страна на СУГС „Владо Тасевски“   Students from SAGS "Vlado Tasevski" visited the Integrated Business Faculty on 15.05.2019 (Wednesday), in order to present their student company "Alter".
Успешно започнување на Еразмус+ соработка со Oporto Global University   Факултетот за бизнис економија и Глобалниот Универзитет во Порто започнаа Еразмус+ соработка за размена на наставен кадар во текот на април, со учество на вработен на ФБЕ на конференција во Португалија. 
Успешно организирана првата меѓународна конференција за одржлив развој во бизнисот и економијата   На 12ти април, 2019-та година, во просториите на Институтот за бизнис економија (ИБЕ) и Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) беше организирана првата меѓународна конференција за одржлив развој во бизнисот и економијата, во рамки на првата меѓународна Еразмус+ недела која се одржа од 8 до 12 април.
Организирана првата Меѓународна Еразмус+ недела на Факултетот за бизнис економија и Институтот за бизнис економија   Во периодот од 8-ми до 12-ти април, 2019-та година, Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) и Институтот за бизнис економија (ИБЕ) ја организираа првата Меѓународна Еразмус+ недела.

Проекти и соработка

“Факултет за бизнис економија” уште од своето основање остварува широка образовна и научно-истражувачка соработка со разни универзитети, научни институции и развојни програми од САД и ЕУ. Од основањето во 2006 година до денес, ФБЕ оствари различни видови на проектни активности:

 • Меѓународна размена на наставно-научни кадри:
  • Во рамките на Еразмус програмата м-р Тодор Милчевски, во Март, 2013, оствари петдневен престој на Универзитет за економија во Вроцлав (Wroclaw University of Economics ), Полска.
  • Во улога на визитинг професори на ФБЕ преку програмата “Fulbright” предаваа Prof. Michele O’Neill (2007) , а проф.Весна Стојанова (2008) доби стипендија за едногодишен престој на Универзитетот од Ајдахо во улога на визитинг професор и научен истражувач.
  • Во рамките на истражувачкиот проект финансиран од Универзитетот од Delaware, SAD предаваше Prof.Harley Johansen (2008);
  • Во учебната 2007-2008 D-r Manfred Buch учествуваше како гостин-предавач во рамки на проектот за развој на национална стратегија за одржлив развој, финансиран од СИДА- Шведска.
 • Научно-истражувачки проекти:
  • Политики за вработување, Регионален проект финансиран од Фондацијата Фридрих Еберт-Скопје, 2011;
  • ГТЗ-ЦИМ-ДГС-ФБЕ – енергетска ефикасност, проект финансиран од страна на ГТЗ се реализира и со обуки на сопствени кадри во рамки на соларната школа на D-r Uwe Hartman, во периодот од 2008-2011;
  • Интеграција на мулти-етничката работна сила во стопанствата во транзиција Студија на случај за Македонија, 2008-2009 година;
  • Кон одржлив think-thank, USAID, 2006-2008
  • Нулта корупција во приватниот сектор, Norwegian Government and NGO Zero Corruption – Transparency, 2007
  • Претприемничко образование -TTT (BSOs & BAs), GFA, EUROPEAID/ August-December, 2006
  • Јакнење на капацитетите на државната администрација за развој на секторот на МСП (министерства, невладини здруженија и организации) во рамки на проектот “SME development, EUROPEAID/119711/D/SV/MK, 2005-2006;
  • Партнерство за доживотно образование, ETF-Torino, September-December, 2005-2006 Entrepreneurial Education in the Western Balkans;
  • Одделот за одржлив развој на две европски програми:
  • Проект од програмата „Европа за граѓаните“ на тема „Размена на вредности“
  • Повеќе апликативни и истражувачки проекти се реализираат преку Фондацијата Ново образование за бизнис-Необизнис:
   • Енергетски Ефикасни Јавни Услуги на локално ниво“ , со поддршка од Центар за Институционален Развој – ЦИРа и Швајцарска агенција за развој и Соработка, (2011-2012 год);
   • Примена на практики за управување со отпад и можноста за негово користење како обновлив извор на енергија“,со поддршка од Светска банка (2011-2012);
   • Унапредување на политиките за регионален развој преку споделување на Германското и Словенечкото искуство“ со поддршка од Европски Фонд за Балканот (2012);
   • Со бизнис план до успех“, со поддршка од Град Скопје (2012 год.);
   • Енергетски ефикасна локална самоуправа“,со поддршка од Центар за Институционален Развој – ЦИРа и Швајцарска агенција за развој и Соработка, тековен проект.
  • Научно-истражувачки проекти се реализираат и преку Институтот за бизнис економија:
   • Creation of a Support Net for Local and Italian SMEs in Macedonia (FYROM), Bosnia-Herzegovina and Bulgaria;
   • Technical Assistance to establish Fashion and Textile Cluster - Turkey;
   • Implementation of the "European Charter for Small-sized Enterprises" in Croatia;
   • Mercati Aperti (Open Markets);
   • Decentralized Co-operation Programme "Croatia / Sub-danubian Area";
   • Assistance on Development of National SME Strategy and Action Plan, Preparation of Project Documents for Pilot Actions;
   • Regional Socio-Economic Development Initiatives in Vojvodina - ISSER;
   • Preparation of the "Eastern Anatolia Development Programme";
   • Evaluation finale du programme pluriannuel de microréalisations (PPMR) ;
   • Balcani online - The Balkans on-line;
   • ACCESS - Actively Coaching and promoting Cooperation in the light of Enlargement for Small and Sole proprietor businesses;
   • Republic of Serbia: Regional Socio-economic Development Initiatives Programme;
   • Looking Eastwards: Challenges and Opportunities for Innovative Companies in EU Border Regions (LOOK - EAST NET).
 • Меѓународни семинари, симпозиуми и студиски престои. Од основањето до денес, предавачите на ФБЕ се вклучени во научно-истражувачката работа преку повеќе активности:
 • Договори за меѓународна соработка со странски универзитети:
  • Договoр за соработка меѓу Факултетот за бизнис економија со University of Idaho-Moscow, USA за размена на наставни кадри и студенти, како и за заеднички научно-истражувачки активности;
  • Еден студент од ФБЕ студираше една година на Универзитетот во Ајдахо (2008), а еден американски студент од истиот Универзитет беше на истражувачки престој на нашиот Факултет.
 • Издавачки активности:
  Во рамките на издавачката дејност ФБЕ ги издава:
  • Научното Списание за одржлив развој (Journal of Sustainable Development), чијашто уредувачка политика је утврдува меѓународен издавачки одбор во следниот состав:
   • Ричард Готшал, Државен Универзитет на Њу Јорк, Платсбург - САД
   • Примож Певчин, Универзитет на Љубљана, Факултет за администрација - Словенија
   • Јанис Мазаис, Технички универзитет на Рига - Латвија
   • Биљана Ѓозинска, Факултет за бизнис економија - Македонија
   • Александар Паскалов, АРЕВА - Германија
  • Студентскиот весник - Студентски глас