Начин на запишување на студентите
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Начин на запишување на студентите

“Факултет за бизнис економија” (ФБЕ) застапува политика на слободен прием што подразбира спремност да обезбеди место на секој кандидат кој ги исполнува условите да биде вклучен во академската програма.

Додипломски студии

Услови и критериуми за запишување

Кандидатите кои што се запишуваат на додипломски студии на ФБЕ  треба да имаат завршено средно четиригодишно образованиe.

Документи за запишување

  1. Пополнета  пријава (симнете ја тука).
  2. Оригинална диплома за завршено средно образование (за студентите кои го имаат завршено средното образование пред 2008 година или надвор од Р.Македонија) и копија заверена на нотар
  3. Диплома за положена државна матура за кандидатите кои го завршиле средното образование во периодот од 2008 до 2015 година и копија заверeна на нотар
  4. Оригинални свидетелства и копии заверени на нотар
  5. Оригинал извод од матична книга на родените и копија со нотарска заверка
  6. Оригинал уверение за државјанство и копија со нотарска заверка
  7. Две фотографии
  8. Потврда за редовен работен однос и копија од М1/М2 образец или лекарско уверение за вонредно студирање (документација која ја доставуваат вонредните студенти)

  Кандидатите се запишуваат како редовни и вонредни студенти со самофинансирање на студиите.