Права и должности на студентите
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Права и должности на студентите

Права и должности на студентите
Правата и должностите на студентите се дефинирани во Статутот на ФБЕ, во членовите:

 • Општи одредби за статусот студент на ФБЕ – од член 70 до член 74
 • Права на студентите – член 75
 • Должности на студентите – член 76
 • Погодности за најдобрите студенти – член 77 и 78
 • Кодекс на однесување


Член 75


- Редовно студирање и статус на редовен студент и право на вонредно
студирање и статус на вонреден студент,

 • Запишување и образование под еднакви услови утврдени со Закон, со овој Статут и со општите акти на Школата,
 • Квалитетни студии и образовен процес како што е предвидено во студиските програми,
 • Право на изјаснување на квалитетот на наставата и наставниците,
 • Учество во управување со Школата, согласно Законот и овој Статут,
 • Заштита на своите права и должности пред органите на Школата,
 • Заштита на личноста и достоинството на студентот од злоупотреба,
 • Слободно определување за видот на студиите,
 • Да ги продолжи студиите на друга високообразовна установа ако Школата престане со работи или ако студентот се испише од Школата,
 • Да ги користи библиотеката и базата на податоци, просторот, опремата (учебни помагала), софтверот и друга научна и стручна инфраструктура на Школата,
 • Да избира и да биде избран, како претставник на студентите во органите на Школата,
 • Да користи услуги на студентскиот стандард со сопствен надомест (сместување, исхрана, здравствена заштита и друго), градски и меѓуградски превоз, според условите утврдени во Закон и од вршителите на соодветните дејности,
 • Да преминува од една на друга високообразовна установа, односно од едни на други студии, и притоа да ги користи погодностите на ЕКТС,
 • Да се организира во граѓанско здружение - Студентски парламент на Школата, заради остварување на правата дадени во Законот и овој Статут,
 • Да ги продолжи студиите што ги прекинал, со исполнување на процедури и обврските кои ги бара Школата,
 • Да користи распуст не помалку од 60 дена, во рамките на еден календарска година,
 • Да добива државни или други стипендии или да користи финансиски кредит за издршка за време на школувањето, под услови утврдени со Закон,
 • Да остварува соработка со студентите во земјата и во странство,
 • Да остварува и други права согласно со Закон и овој Статут.

 

Член 76

 • Да се придржуваат кон обврските кои за нив произлегуваат од Статутот, како и да одговараат за повредата на истите,
 • Задолжително да ја користат картичката за евидентирање на електронскиот ситем за влез-излез,
 • Секоја учебна година во текот на своето студирање задолжително да изработат Проектна задача од одржан семинар на кој присуствувале. Трошоците за семинарите кои се однесуваат на организиран превоз, сместување во објект каде се одржува семинарот, како и издавањето на брошура од семинарот ќе го сноси секој студент поединечно.

Кодексот на однесување ги регулира следните аспекти на однесувањето на вработените и студентите на ФБЕ:

Забрана за употреба на алкохол
На студентите на ФБЕ не им е дозволено поседување или употребување на алкохол во текот на нивните активности во просториите на школата. Пијанството за ФБЕ е неприфатливо и студентите кои ќе ги прекршат овие правила ќе бидат подложни на дисциплински мерки.

Забрана за употреба на наркотични средства
ФБЕ нема да толерира добивање, дистрибуција, продажба, нарачување, поседување и/или користење на наркотични средства во своите простории како и во текот на активностите изведени во рамките на школата.
Секој студент кој ќе ги прекрши овие правила ќе биде подложен на поведување полициска и дисциплински мерки.

Компјутерска мрежа и пристап на интернет
Интернетот е светски распространета компјутерска мрежа која содржи милиони страници со различни информации и реклами. Корисниците на интернетот се предупредени дека голем број од овие интернет страни вклучуваат навредлив, сексуално експлицитен и несоодветен материјал. Во општ случај додека се користат интернет услугите многу е тешко да се одбегне барем контактот со ваквите материјали, дури и наједноставните пребарувања може да доведат до високо навредливи содржини. Дополнително, доколку вашата адреса ја има на интернет тоа може да предизвика да добиете е-мејлови со навредливи содржини (тн. спамови). Корисниците на интернет услугите треба да се свесни за овој податок и ФБЕ не превзема одговорност за материјалите кои студентите ќе ги гледаат или преземат од интернет, но истите треба да се свесни дека пристапот кон интернет и е-мејл адресите преку мрежата на ФБЕ е сопственост на ФБЕ и дека во својот домен ФБЕ ги надгледува претходно наведените активности. ФБЕ ги охрабрува своите студенти да ги користат електронските медиуми но притоа да се однесуваат одговорно и професионално. Така на пример при испраќање на е-мејл треба да ги користат истите заштитни мерки како и при праќање на факсови или писма. Исто така студентите треба да научат да препознаат кои интернет страни се безбедни за читање иако понекогаш е тешко да се направи проценка која интернет страна е прифатлива или неприфатлива за читање.

 

Ограничување во користењето на компјутерската мрежа
Во рамките на недозволените активности во однос на компјутерската мрежа на ФБЕ истата нема да биде користена за дисеминација, гледање или сторирање, комерцијални и лични реклами, промоции, деструктивни кодови (на пример вируси, тројан програми и сл.) или користење на други неавторизирани материјали. Во таков случај привилегијата да се користи компјутерската лабораторија ќе биде прекината.
Секој студент и вработен има обврска да не ја уништува или оштетува компјутерската опрема во сопственост на школата.

Комуникации и деловни тајни
Доколку не се соодветно овластени на сите корисници им се забранува испраќање, пренесување или дистрибуирање на доверливи информации и податоци кои се сопственост на ФБЕ. Неавторизирана дисеминација на таквиот материјал може да резултира во сериозни дисциплински мерки.

Сопственост
Севкупната интелектуална сопственост обработувана во текот на активностите на ФБЕ или од некој проект на ФБЕ припаѓа на ФБЕ. Севкупната опрема, софтвери и други погодности на школата кои ги користат студентите и вработените се истотака сопственост на ФБЕ, вклучувајќи ги тука и материјалите и креираните е-мејл адреси. Соодветно, студентите и вработените би требало да ги користат погодностите и интелектулната сопственост на ФБЕ само во контекст на работата и за бенефит на ФБЕ. ФБЕ го задржува правото да го надгледува, да има пристап, да прави преглед како и да го избрише следното без да ја извести засегнатата индивидуа: сите испратени и примени е-мејлови, поштенски сандачиња, приватни директориуми, филмови, како и софтвери и материјали од трети лица. Исто така ФБЕ го задржува правото да ги повлече сите привилегии кои ги нуди доколку смета студентите и вработените ги користат на неприфатлив начин.

Екскурзии
Екскурзии надвор од просториите на ФБЕ и посети на други фирми, фондации, факултети и други институции, а кои се поврзани со наставните активности се дел од образованието на ФБЕ. Се очекува дека во текот на екскурзиите и другите активности надвор од просториите на ФБЕ сите студенти ќе се однесуваат одговорно. Во тој контекст секој студент би требало да потпише изјава дека го ослободува ФБЕ од одговорност во случај на незгода во која се нашол по негова вина.

Лојалност, искреност и изглед
Од вработените и студентите на ФБЕ се очекува да се однесуваат лојално и фер во однос на коректна комуникација, вистински, комплетни и навремени информации за програмите, активностите, политиките, процедурите и практиките, во и надвор од ФБЕ. Исто така се очекува во текот на работното време и наставата вработените и студентите да практикуваат пристоен начин на облекување. Непочитувањето на овие правила се смета за прекршок, казнив со опомена, разрешување или исклучување во зависност од неговата тежина зачестеноста.

Интелектуална сопственост
Во поширока смисла, интелектуалната сопственост се однесува на правата на печатење/копирање на материјалот, патенти, трговски марки, иновации, идеи, know-how и деловни информации. Повеќето текстови и слики се заштитени со правата за печатење, додека останатите материјали се заштитени со трговски марки. Превземањето, поседувањето и дистрибуцијата или копирањето на авторски заштитен примерок, документ, книга, софтверски програм, on-line водич за предавања/вежби или пак видео е прекршок на правата за печатење доколку личноста која го прави преземањето не е соодветно овластена од авторот на делото. Според тоа, во отсуство на овластеност за преземање на одредени содржини од некој друг автор овие активности се забранети. Овие основни правила важат и за материјали добиени од трети лица како што се други институции, информациони системи и интернет страни.