Литература
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Литература

ЛИНК ЗА ЛИТЕРАТУРА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ

Литература за предметите на додипломски студии на Факултет за бизнис економија

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ПИСМЕНО КОМУНИЦИРАЊЕ

Основна литература:

 1. Littlejohn, A., Company to Company, 4th Edition, Student’s Book, Cambridge University Press, 2005
 2. Ashley A., A Handbook of Commercial Correspondence, Oxford, 2003

 Дополнителна литература:

Whitby N., Business Benchmark, Pre-intermediate to Intermediate, 2006

Elliot S., The Complete book of Contemporary Business Letters, 2000

МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТИ

Основна литература:

1.      Денис Кокс, Мајкл Кокс, Математика за банкарство и за финансии, Арс Ламина,  Скопје, 2011 (превод 1000 наслови)

2.      Алфа Ц. Чианг, Кевин Вејнрајт, Основни методи во економска математика, Табернакул, 2010 (превод 1000 наслови)

3.      Анета Васиљевиќ-Шикалеска, Математика за економисти (збирка решени задачи), ISBN 978-9989-2704-6-8, Факултет за бизнис економија, Скопје,  2013

Дополнителна литература:

Вера Наумовска, Математичка економија за економисти и менаџери, Економски факултет, Скопје, 1997

КОМПЈУТЕРСКА ОБУКА

Основна литература:

 1. Вангелски Љ., Авторизирани предавања за Excel, SPSS, E-views, 2009
 2. Лоренс Ен Т., Вебер Џ., Бизнис и општество: Акционери, Етика, Јавна
  политика,
  12-та едиција, Датапонс, 2009; (превод 1000 наслови)
 3. Лаудон Кенет К., Травер Карол Г., Електронска трговија: Бизнис,
  технологија, општество
  , Арс Ламина, 2010 (превод 1000 наслови)

 Дополнителна литература:

 1. Richardson J. et al., Computing for Business Success, 2nd edition., 2004
 2. Laundon K., Laundon J., Essentials of management information systems, 5th edition, 2003

МАКРОЕКОНОМИЈА

Основна литература:

 1. Менкју, Н. Г, Принципи на економијата, НАМПРЕС, Скопје, 2009 (превод 1000 наслови)
 2. Фити, Т., Економија, Економски факултет, Скопје, 2010
 3. Ефтимоски, Д. , Економски раст, ФАМИС, Битола, 2009

Дополнителна литература:

 1. Mankiw, N.G.,Macroeconomics, 8th edition, New York, Worth, 2013
 2. Snowdon B., Vane H. Modern Macroeconomics, Edward Elgar, 2005

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1

Основна литература:

 1. Whitby, N., Business Benchmark, Pre-Intermediate to Intermediate, Course Book, Cambridge University Press, 2006
 2. Whitby, N., Business Benchmark, Pre-Intermediate to Intermediate, Personal Study Book, Cambridge University Press, 2006

 Дополнителна литература:

 1. Cotton, D., Falvey, D., Kent, S., Market Leader, Intermediate Business English Course Book, Longman, 2001
 2. Brieger N., Test your professional English, Penguin, 2002

МИКРОЕКОНОМИЈА

Основна литература:

 1. Менкју, Н. Г, Принципи на економијата, НАМПРЕС, Скопје, 2009 (превод 1000 наслови)
 2. Фити, Т. ,  Економија, Економски факултет, Скопје, 2010
 3. Ефтимоски, Д., Економски раст, ФАМИС, Битола, 2009

Дополнителна литература:

 1. Perloff, J., Microeconomics, 6th edition, Pearson, 2009
 2. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R., Economics, The Mc Graw-Hill, 2008

ДЕЛОВНО ПРАВО

Основна литература:

Илиески М., Трговско право, Универзитет Гоце Делчев, Штип, 2008

Мацушита М., Шонбаум Т., Мавроидис П., Светска трговска организација, Просветно дело, Скопје, 2009 (превод 1000 наслови)

Лоренс Т. Ен, Вебер Џ., Бизнис и општество. Акционери, етика, јавна политика, Датапонс ДООЕЛ Скопје, 2009 (превод 1000 наслови)

Закон за трговски друштва

Дополнителна литература:

Николовски А., Плавшиќ С., Трговско право, Бошели, Скопје, 2005         

Николовски А., Плавшиќ С., Практикум за трговското работење, Завод за унапредување на стопанството на РМ, Скопје, 1993;

Законска регулатива што уредува прашања кои се дел од темите на предметот Деловно право

ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ

Основна литература:

Шуклев, Бобек , Менаџмент, Економски факултет, Скопје , 2011

Дракулевски, Љубомир, Стратегиски менаџмент, Економски факултет, Скопје, 2011

Ен.Т.Лоренс Џејмс Вебер, Бизнис и општество, Датапонс, Скопје, 2009 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

Samuel C. Certo, Trevis S. Certo, Modern Management, 10 edition,  Pearson Education, Inc., Upper saddle River, New Jersey, 2006

David, Fred  R., Strategic Management, Pearson Education, Inc., 2007

Шуклев, Бобек, Менаџмент на малиот бизнис, Економски факултет, Скопје, 2011

Шуклев, Бобек , Корпоративно управување, Економски факултет, Скопје, 2011

Кралев, Тодор, Основи на менаџментот, Центар за интернационален менаџмент, Скопје, 1996

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2

Основна литература:

 1. Brook-Hart, G., Business Benchmark, Upper-Intermediate, Course Book, Cambridge University Press, 2006
 2. Brook-Hart, G., Business Benchmark, Upper-Intermediate, Personal Study Book, Cambridge University Press, 2006

 Дополнителна литература:

 1. Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S., Market Leader, Intermediate Business English Course Book, Longman, 2001
 2. Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S., Market Leader, Upper-Intermediate Business English Course Book, Longman, 2001

СТАТИСТИКА ЗА ЕКОНОМИСТИ

Основна литература:

1.      Пол Њуболд,  Вилијам Л. Карлсон, Бети Торн, Статистика за бизнис и економија, Магор, Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

2.      Фогел, М., Преглед на Статистика, Факултет за бизнис економија, Скопје, 2009

3.      Васиљевиќ-Шикалеска А., Статистика за економија и бизнис (авторизирани вежби), Факултет за бизнис економија,  2007

Дополнителна литература:

David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Business Statistics, Prentice Hall, 4th edition., 2006

John Buglear, Quantitative Methods for Business, Elsevier, 2005

Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne, Statistics for Business and Economics, Prentice Hall, 6th edition, 2007

ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО

Основна литература:

1.      Ч.Т.Хорнгрен и др. Вовед во финансиско сметководство, Магор, Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

2.      Т.Русевски и др., Основи на сметководство, збирка задачи, Економски Факултет, Скопје, 2007

Дополнителна литература:

1.      Т. Русевски и др.автори, Вовед во сметководство,Економски Факултет Скопје, 2007.

 ИБП МОДУЛ (1,2,3)

Основна литература:

 1. Менкју, Н. Г, Принципи на економијата, НАМПРЕС, Скопје, 2009
 2. Интегриран бизнис пристап модул 1-2-3, Интерна скрипта, Факултет за бизнис економија, 2010
 3. Fred L.Fry, Charles R.Stoner, Richard E.Hattwick, Business – an integrative approach, Third edition, Irwin, 2004

Дополнителна литература:

 1. Junior Achievement : Economics student text, Junior Achievement Macedonia, 1998;
 2. Chopra, Meindl: Supply Chain Management: International Edition, 3/E, Pearson, 2007
 3. Peter Atrill, Eddie McLaney, Financial accounting for decision maker, Fifth Edition, Pearson,  2007;
 4. Статии од бизнис журнали

МЕНАЏЕРСКО СМЕТКОВОДСТВО 1

Основна литература:

1.      Ч.Т.Хорнгрен и др. Вовед во финансиско сметководство, Магор, Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

2.      Т.Русевски и др., Основи на сметководство, збирка задачи, Економски Факултет Скопје, 2007.

Дополнителна литература:

1.      Т. Русевски и др.автори, Вовед во сметководство,  Економски Факултет Скопје, 2007.

 1. Kapjeta B. et al., Fundamental Accounting Principlеs, 2009
 2. Fraser L.M., Ormiston A., Understanding Financial Statements, 2007

МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈА

Основна литература:

 1. Беј, Р. Мајкл, Економија на менаџментот и бизнис стратегија, Дата Понс, 2009 (превод 1000 наслови)
 2. Keat,Paul, G., Young, Philip K.Y., Managerial Economics - Economic Tools for Today’s Decision Making, 2006

Дополнителна литература:

 1. Farnham,  Paul G. ., Economics for managers, 2009
 2. Sahlman W.A., Stephenson H.H., The Enterpreneurial Venture,1992

ГИС 1

Основна литература:

 1. Longley P. et al., Geographic Information Systems and Science, 3rd edition, Wiley; 2010
 2. Кру М., Клејндорфер П., Регулирање на економијата на јавни услуги, 2011, Арс Ламина (превод 1000 наслови)
 3. Авторизирани презентации „ГИС 1“ во електронска форма, д-р Страхиња Трпевски

Дополнителна литература:

Лаудон, К., Травер, Ф., Електронска Трговија: Бизнис. Технологија. Општество, Прентис Хол, 2011

ИБП Модул (4,5,6)

Основна литература:

 1. Томас. Л.Минс, Деловна комуникација, Арс Ламина, Скопје, 2012 (превод 1000 наслови)
 2. Интегрирани бизнис модули 4,5,6, Интерна скрипта, Факултет за бизнис економија, Скопје, 2010
 3. Fred L.Fry, Charles R.Stoner, Richard E.Hattwick, Business – an integrative approach, Third edition, Irwin, 2004
 4. Junior Achievement : Economics student text, Junior Achievement Macedonia, 1998
 5. Peter Atrill, Eddie McLaney, Financial accounting for decision makers, Fifth Edition, Pearson,  2007

Дополнителна литература:

 1. Chopra, Meindl, Supply Chain Management: International Edition, 3/E, Pearson, 2007;
 2. Статии од бизнис журнали

МЕНАЏЕРСКО СМЕТКОВОДСТВО 2

Основна литература:

1.      Ч.Т.Хорнгрен и др. Вовед во финансиско сметководство, Магор, Скопје, 2010 (превод)

2.      С.Марковсики, Б.Недев, Сметководство на менаџмент,  Економски Факултет Скопје,  2004

3.      C.Drury, Management and Cost Accounting, 2006

Дополнителна литература:

1.      Bhimani A. et al., Management and cost accounting, 2006

2.      L.M.Fraser, A.Ormiston, Understanding financial statements, 2007

КОРПОРАЦИСКИ ФИНАНСИИ

Основна литература:

 1. Арсов С., Финансиски менаџмент, Економски факултет, Скопје, 2008
 2. Kolko, D., Neumark, D., Lefebvre-Hoang, I., Business location decisions and employment dynamics in California, 2007 
 3. Рос, Стивен А.; Вестерфилд, Рандолф В.; Џаф, Џефри Ф.: Корпоративни финансии. Магор, Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

 1. Church, L. Richard, Murray, T. Alan, Business site selection, location analysis and GIS, 2009
 2. Natalie Cohen, Business location decision-making and the cities: bringing companies back, Brookings Institution, Center on Urban and Metropolitan Policy-2000 

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ-ПРОБЛЕМИ НА КОРПОРАЦИСКО РАБОТЕЊЕ

Основна литература: 

1.      Арсов, Сашо, Финансиски менаџмент, Економски Факултет Скопје, 2008 

2.      Блок Б. Стенли, Харт, А. Џефри, Основи на финансиски менаџмент, Глобал комуникации, Скопје, 2008, (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

1.      Glen Arnold, Essentials оf Corporate Finance Management,  2007

2.      Jonatan Berk, Peter Demarzo, Corporate Finance, Second Edition, 2011

3.      Richart Pike, Bill Neale, Corporate Finance And Investment. Decisions And Strategies, 2006

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ПОРТФОЛИО АНАЛИЗИ

Основна литература:

1.      Ивановски, Зоран, Хартии од вредност и портфолио менаџмент, Скопје, 2007

2.      Ahuja, Ritu, Securities Analysis and Portfolio Management,  2007 

3.      Хул,  Џон К.: Менаџирање на ризиците и финансиските институции. Арс Ламина ДОО, Скопје, 2011 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

1.      Šoškić, Dejan B., Hartije od vrednosti, Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi, Beograd, 2010

2.      Шукаров, Мирољуб, Ивановски, Зоран, Хартии од вредност и портфолио менаџмент, Скопје, 2005
Reilly, Frank K., Brown, Keith C., Investment Analysis and Portfolio Management, Eighth Edition, 2005

3.      Mochal, Tom, Portfolio management framework, 2003

МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Основна литература:

1.      Кикеркова Ирена, Меѓународна економија, Економски Факултет, Скопје, 2003
Кругман Р. П., Обстфелд М., Меѓународна економија, Теорија и практика, Табернакул, Скопје, 2008

2.      Кејвс Р., et al., Светска трговија и плаќања, Арс Ламина (превод 1000 наслови), 2011

Дополнителна литература:

1.      Steven Brakman and Charles van Marrewijk.The Economics of International Transfers Steven Brakman and Charles van Marrewijk. 

СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Основна литература:

1.      Дејвид А. Ејкер, Стратегиско управување на пазарот, Арс Ламина, Скопје, (превод 1000 наслови), 2011

2.      Бобек Шуклев, Љубомир Дракулевски, Стратегиски менаџмент, Економски Факултет, Скопје, 2001

Дополнителна литература:

1.      Certo S.,Certo T., Modern Management 10th edition, 2006

2.      Fred D., Strategic Management, 2007

ОСНОВИ НА ФИНАНСИИ

Основна литература:

1.      Касу Барбара, Џирардоне Клаудија, Молину Филип, Вовед во банкарство, Арс Ламина, Скопје, 2012 (превод 1000 наслови)

2.      Мишкин С. Фредерик, Економија на Пари, Банкарство и Финансиски Пазари, Осмо издание, Магор, Скопје, 2010, (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

1.     Шајноски А., Конвертабилен денар, 2009 

2.     Mishkin F., Eakins S., Financial Markets and Institutions, 6th edition, 2008

3.     Beasly S., Brigham E., Principles of Financing, 5th edition, 2012

МАРКЕТИНГ ИСТРАЖУВАЊЕ

Основна литература

1.      Екер А., Кумар В., Деј Џ., Маркетинг истражување, седмо издание, John Wiley & Sons, Inc., New York

2.      Кумар В., Меѓународно маркетинг истражување, 2011, Арс Ламина (превод 1000 наслови)

СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ

Основна литература:

1.      Амарти Сен, Избор, благосостојба и мерење, Арс Ламина (превод), 2011

2.      Градишка-Теменугова Олга, Теорија и политика на цени, Економски факултет, Скопје, 2011

3.      Mate Babic, “Micro-Economic Analyzes” (Mikro-ekonomska analiza), Zagreb, 2000

Дополнителна литература:

1.      Варијан, Хал Р., Микроекономска анализа, 2010

2.      Mas-Colell, Andreu; Whinston, M D and Green, J R, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 2004

МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

Основна литература:

1.   Коган. Ј. В, Грин, М., Глобален маркетинг, Арс Ламина, Скопје, 2012 (превод 1000 наслови)

2.   Бенет, Р, Блит, Џ., Меѓународен маркетинг, Арс Ламина, Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

1.   Keegan, W. J. and M. C. Green, Global Marketing, 4th ed, Pearson Prentice Hall, 2010

2.  Terpstra, Vern&Russow, Lloyd C , International dimensions of Marketing 4th ed, Thomson, 2010

3.  Rakita, Branko (1998), Megjunarodni marketing, Ekonomski fakulktet, Beograd

4.   Hollensen, S.,Essentials of global marketing, Financial Times/Prentice Hall, 2008

ПРОМОТИВНИ СТРАТЕГИИ

Основна литература:

1.   Котлер, Ф, Армстронг, Г, Принципите на маркетинг, Академски печат, Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

2.   Белч, Џ., Белч, М., , Рекламирање и промоција: перспектива за интегрирани маркетиншки комуникации, Мекгроу Хил, 2007

Дополнителна литература

1.   Сејтел, П., Ф., Практики на односи со јавност, Арс Ламина, Скопје, 2011

2.   Скот, М., Д., Новите на маркетингот и на односите со јавност, Публишер, Скопје, 2012

3.   Philip Kotler; Gary Armstrong, Principles of marketing 12th ed, Pearson Education Limited

4.   Rakita, Branko, Megjunarodni marketing, Ekonomski fakulktet, Beograd, 1998

ПРОМОЦИЈА И ПРОПАГАНДА

Основна литература:

1.      Котлер и Џаин, Маркетинг движења, Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

2.      Charles W.Lamb, M.J Neeley, Joseph F. Hair, JR., Carl McDaniel, Marketing 11, South Western Cengage Learning, 2009

3.      Авторизирани предавања – Пишан материјал и Презентации

4.      Kotler, Philip, Keller, Kevin; Marketing management, Prentice Hall, 2009

5.      Keegan, W. J., M. C. Green, Global Marketing, 4th ed, Pearson Prentice Hall, 2010

6.      Terpstra, Vern, Russow, Lloyd C ., International dimensions of Marketing 4th ed, Thomson, 2009

Дополнителна литература:

1.      Arnold, David. The Mirage of Global Markets. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2004.

2.      Hollensen, S. Essentials of global marketing. Financial Times/Prentice Hall, 2008.

3.      Ghauri, P. N. and P. R. Cateora, International marketing. McGraw Hill, 2010

4.      Usunier J-C., Marketing Across Cultures, Pearson Education Limited, 2009

МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ

Основна  литература:

1.      Котлер, Ф, Армстронг, Г., Принципи на маркетинг, Академски печат, Скопје, 2010, (превод 1000 наслови)

2.      Котлер, Ф, Келер, К, Основи за маркетинг менаџмент, Арс Ламина, Скопје, 2012 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

1.      Мулинс, В. М., Вокер, Ц. О., Маркетинг менаџмент, Арс Ламина, Скопје, 2012 (превод 1000 наслови)

2.      Котлер, Ф., Келер, К., Маркетинг менаџмент, Датапонс, Скопје, 2009

3.      Armstrong, G., Harker,M, Kotler, P, (2009), Marketing: An Introduction, Pearson

4.      Philip Kotler, Kevin Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman, Torben Hansen, Marketing Management, Pearson, 2009

5.      Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketing,Pearson, 2010

МАРКЕТИНГ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

Основна литература:

1.      Мулинс. В. Џ, Вокер, О. Ц, Маркетинг менаџмент: пристап кон донесување стратегиски одлуки, Арс Ламина, Скопје (превод 1000 наслови)

2.      Котлер, Ф, Армстронг, Г. Принципи на маркетинг, 12то издание, Македонски печат, Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

3.      Петер, П, Олсон, Џ., Однесување на потрошувачите и маркетинг стратегија, Три, Скопје, 2009

Дополнителна литература:

1.      Блеквел, Д. Р., Миниард, П. В, Енџел, Џ, Ф., Однесување на Потрошувачите, Три, Скопје, 2009

2.      Ејкер, А. Д., Стратегиско управување на пазарот, Арс Ламина, Скопје, 2012

3.      Кумар, В., Меѓународно маркетинг истражување, Арс Ламина, Скопје, 2012

4.      Gary Armstrong, Michael Harker, Philip Kotler, Marketing: An Introduction, Pearson, 2009

5.      Philip Kotler, Kevin Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman, Torben Hansen, Marketing Management, Pearson, 2009

6.      Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketing, Pearson, 2010

ИНТЕРНЕТ И МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

Основна литература:

1.      Котлер Ф., Џаин Д., Месинси С., Маркетинг движења: Нов пристап за профити, раст и обнова, Арс Ламина, Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

2.      Мартин Киселички, Маркетинг преку социјални мрежи, e-book, Фондација Ново образование за бизнис, Скопје, 2013

Дополнителна литература:

1.      Cox, G. Barbara, Koelzer, William., Internet Marketing, 2004, Prentice Hall

2.      Camusio, Zeke, The Internet Marketing Bible, 2011

МАРКЕТИНГ НА УСЛУГИ

Основна литература:

1.      Мулинс Џ., Вокер Џуниор О., Маркетинг Менаџмент: Пристап за донесување на стратегиски одлуки, 2012, Арс Ламина (превод 1000 наслови)

2.      Котлер Ф., Келер К., Основа за маркетинг менаџмент, 2011, Арс Ламина (превод 1000 наслови)

ЕЛЕКТРОНСКА КОМЕРЦИЈА

Основна литература:

1.      Лаудон, К., Травер, Ф., Електронска Трговија: Бизнис. Технологија. Општество, Prentice Hall, 2011,  (превод 1000 наслови)

2.      Котлер Ф., Келер К., Основа за Маркетинг менаџмент, Арс Ламина, Скопје, 2011 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

 1. Ellis, J., Korper, S., The E-commerce books: Building the E-Empire, Second Edition, Academic Press, 2011

ДИСТРИБУТИВНИ КАНАЛИ

Основна литература:

1.      Linda Gorchels, Chuck West, Edward J. Marien, The managers guide to distribution channels, McGraw-Hill Professional, 2004

2.      Chopra, Suhil and Meindl P. , Supply Chain Management – Strategy, Planning & Operations, 3ed, Pearson Education Inc., 2007

3.      Котлер, Ф, Армстронг, Г, Принципите на маркетинг, Академски печат, Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

Silver, Edward A., Pyke D.F. and Peterson R., Inventory Management and Production Planning and Scheduling, John Wiley & Sons, Inc., 1998

Kotler Philip, Armstrong G. , Principles of marketing, 12e, Pearson Prentice Hall, 2008

 

ЕКОНОМИЈА НА РАЗВОЈОТ

Основна литература:  

 1. Ромер, Д., Напредна макроекономија, МАГОР, Скопје, 2009 (превод 1000 наслови)
 2. Ефтимоски, Д., Економски раст, ФАМИС, Битола, 2009.

Дополнителна литература:

 1. Jones, C., Introduction to economic growth, Norton, 2001

БАНКАРСКО ФИНАНСИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Основна литература:

 1. Гоце Трајковски, Банкарско финансирање и поддршка на надворешната Трговија, Скопје, 2010.
 2. Lilo Souren, Меѓународни банкарски операции, Bankakademie international, Frankfurt/M, 2005.
 3. Кејв, Ричард Е., Франкел, Џефри А., Џоунс, Роналд В., Светска трговија и плаќања, Скопје, 2011 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

Хил, Чарлс В. Л.,Меѓународен бизнис: конкурирање на глобалниот пазар, Четврто издание,Скопје, 2012,

Касу, Барбара, Џирардоне, Клаудија; Молину, Филип, Вовед во банкарството,Арс Ламина ДОО, Скопје, 2012

Branko Rakita, Medjunarodni biznis i menadzment, Beograd, 2006  

Slobodan Barać, Budimir Stakić, Miroljub Hadžić, Marko Ivaniš, Praktikum za bankarsko poslovanje, Beograd, 2007

РЕГИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА

Основна литература:

1.      Николовска, Наталија (2000): “Регионална економија“,Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски факултет – Скопје, Скопје

2.      Armstrong M., Taylor J., Regional Economics and Policy, 2000

3.      Кејвс Р., et al., (2011) „Светска трговија и плаќања“, Арс Ламина (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература: Материјали од интернет

ЈАВНИ ФИНАНСИИ

Основна Литература:

1.      Harvey, S. Rosen, Ted Gayer,  Јавни Финансии, Глобал Комуникации, Скопје, 2008 (превод 1000 наслови)

2.      Живко Атанасовски, Јавни Финансии, Економски Факултет – Скопје, 2004

Дополнителна Литературa:

1.      Стиглиц, И. Џозеф, Економија на Јавниот Сектор, Табернакул, Скопје, 2009, (превод 1000 наслови)  

2.      R. Musgrave, P. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice Fifth Edition, McGraw-Hill, 1989

ГИС 2

Основна литература:

 1. Longley P., et al., Geographic Information Systems and Science, 3 edition, Wiley, 2010
 2. Кру М., Клејндорфер П., Регулирање на економијата на јавни услуги, Арс Ламина, 2011, (превод 1000 наслови)
 3. Авторизирани презентации „ГИС 2“ во електронска форма, д-р Страхиња Трпевски

Дополнителна литература:

 1. Лаудон, К., Травер, Ф., Електронска Трговија: Бизнис, Технологија, Општество, Prentice Hall, 2011

УРБАНА ЕКОНОМИЈА

Основна литература:

 1. Џозеф И. Стиглиц, Економија на јавниот сектор, Арс Ламина,  Скопје, (превод 1000 наслови), 2009
 2. O’ Sullivan, Arthur, Урбана економија, McGraw-Hill/Irwin, 2007

Дополнителна литература:

1.      Daniel P. McMillen, A companion to urban economic, 2000

2.      Peter Nijkamp, Edwin S. Mills, P. C. Cheshire, Handbook of Regional and Urban Economics: Applied urban economics, 1999

ЕКОНОМИЈА НА РЕГИОНАЛНИ ИНТЕГРАЦИИ

Основна литература:

 1. Мицуо Мацушита, Томас Џ. Шонбаум, Петрос Ц. Мавроидис, Светска Трговска Организација, Арс Ламина,  Скопје, 2009 (превод 1000 наслови)
 2. Кикеркова Ирена, Меѓународна економија, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски факултет, Скопје, 2003
 3. Секуловска-Габер, Билјана, Меѓународни организации и интеграции, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски факултет, Скопје, 2003

Дополнителна литература:

1.      Tibor Palánkai, Economics of enlarging European Union,Akademia, Budapest, 2004

2.      Walter Mattli, The Logic of Regional Integration, Columbia University, New York, 1999

ГЛОБАЛНА ЕКОНОМИЈА

Основна литература:

1. Даниелс Џ. и др. соработ., Глобализација и Бизнис, Арс Ламина (превод 1000 наслови), 2011

2. Секуловска-Габер, Билјана, Меѓународни организации и интеграции, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски факултет, Скопје, 2003
Арт Шолте, Јан, Глобализација, Академски печат, Скопје, 2008

Дополнителна литература:

1.      John D. Daniels, Lee H. Radebaugh, Daniel P.Sullian, Globalization and Business, 1 ed, Pearson Education Ltd., 2002

2.      Гжегож В. Колодко, Глобализација и перспективите за развој во постсоцијалистичките земји, 2004
Таки Фити, Економската филозофија на ММФ – основа за економски раст или погрешен концепт?, Македонија во глобализацијата, Економски факултет, Скопје, 2004

БИЗНИС СТРАТЕГИИ ВО ОДНОС НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Основна литература:

1.      Амартја К. Сен, Избор благосостојба и мерење, Арс Ламина, Скопје, 2011, (превод 1000 наслови)

 1. Brady J., Enviromental Management in the Organizations, 2009 

Дополнителна литература:

 1. Calow P., Handbook of Enviromental Risk assessment and management, 2009

ОДРЖЛИВ ЧОВЕКОВ РАЗВОЈ

Основна литература:

1.      Матис и Џексон,Управување со човечки ресурси, Арс Ламина, 2011 (превод 1000 наслови)

 1. Ефтимоски, Д. , Економски раст, ФАМИС, Битола, 2009

Дополнителна литература:

 1. Todaro M., Economic Development, 2008
 2. Jones C., Introduction to Economic Growth, 2001

ПРАКТИЧЕН ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Основна литература:

 1. Титенберг Т., Економија на животната средина и природните ресурси, 2000
 2. Недановски П., Економскиот развој и животната средина, 2000 

Дополнителна литература: 

 1. ФБЕ во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање , 2009

ОДРЖЛИВО КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

Основна литература:

1.      Гилберт М. Мастерс, Вовед во техники на животна средина, Арс Ламина, Скопје, 2011

2.      Службен весник на РМ,  Закон за земјоделско земјиште, Закон за води, Закон за минерални суровини, Закон за концесии, Закон за заштита на Охридско, Преспанско и Дојранско езеро, 2000-2012

3.      Законска регулатива, Регулирање на меѓународните води, 2000-2012 

Дополнителна литература:

 1. EU, EU IPA Resources
 2. Silberstein J., Maser C., Land-Use planning for sustainable development, 2000
 3. Newson, M., Land, Water and Development: Sustainable and adaptive management of rivers, 2008
 4. Droste R.L., Theory and Practice of water and waste-water management, 1996

ЕКОНОМИЈА НА ЕУ

Основна литература:

 1. Ричард Балдвин, Чарлс Виплоц, Економија на Европската интеграција, Арс Ламина,  Скопје, 2011 (превод 1000 наслови)
 2. Molle, W., Економија на европската интеграција: Теорија, пракса, политика, Ashgate, 2005

 Дополнителна литература:

1.      Theodore Hitiris, European Union economics, 2002

2.      Ali El-Agraa, The European Union: Economics and Policies, 2007

3.      Michael J. Artis, F. I. Nixson, The economics of the European Union: policy and analysis, 2007

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И ЈАВНИ ФИНАНСИИ

Основна литература:

Rosen H. and Ted G. ; Public finance, McGraw-Hill Irwin, 2008

Arthur O’S. ; Urban economics, McGraw-Hill Irwin, 2007

Harvey, S. Rosen, Ted Gayer,  Јавни Финансии, Глобал Комуникации, Скопје, 2008 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

1.      Dennis C. M. ; Public choice, Cambridge university press, 2005

2.      Stephen J. B. ; Local government economics, Macmillan, 1999

3.      Georgia State University 2003 training in fiscal decentralization materials

РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Основна  литература:

1.      Балдвин, Ричард и Виплоц, Чарлс, Економија на европска интеграција, 2011, Арс Ламина, (превод 1000 наслови)

2.      Мурарцалиев, Александар, Нов приод кон предметот економика на аграрот, 1999 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски институт – Скопје, Скопје

Дополнителна литература:

Карталов, Христо, Социологија на селото, 1996

ТРАНСПОРТ И РАЗВОЈ НА ИНФРАСТРУКТУРА

Основна литература:

 1. Кру М., Клејндорфер П., Регулирање на економијата на јавни услуги, 2011, Арс Ламина (превод 1000 наслови)
 2. Лоренс. Е., Вебер Џ., Бизнис и општество: Акционери, етика, јавна политика, 2009, Датапонс (превод 1000 наслови)
 3. Авторизирани презентации, Транспорт и развој на инфраструктура во електронска форма, д-р Страхиња Трпевски

ЕКОНОМИЈА НА РАБОТНА СИЛА

Основна литература:

Џон Д. Р. Крејг, Мајкл Линк, Глобализацијата и иднината на трудовото право, Арс Ламина,  Скопје, 2009 (превод 1000 наслови)

Роберт Л. Матис, Џон Х. Џексон, Управување со човечки ресурси, Арс Ламина,  Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

Ehrenberg, Ronald G. and Robert S. Smith, Современа економика на труд: Теорија и Јавна политика, 7мо издание, New York:  Harper Collins,  2000.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Основна литература:

Армендариз, Беатриз; Мордак Џонатан, Економија на микрофинансирањето, Арс ламина, 2011 (превод)

Siedman, Karl F., Economic development finance, 2005

Дополнителна литература:

Ѓорѓи Јосифов, Марјан Николов,  Прирачник за анализа на кредитоспособноста на локалната самоуправа: методологија и модел за самопроценка на единиците на локалната самоуправа, 2007, УСАИД, Скопјe

Билјана Ангелова, Ѓорѓи Јосифов, Прирачник за планирање на капитални инвестиции на локалната самоуправа во Македонија, 2007, УСАИД, Скопјe

Закон за рамномерен регионален развој на Република Македонија,

Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија

БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ

Основна литература:

David, Fred  R., Strategic Management”, Pearson Education, Inc., 2007

Minzberg, Henry, Brian Quinn J. and Voyer J., The Strategy Process”, Prentice- Hall, Inc., 1995

Дополнителна  литература:

1.      Wheelen, Thomas L.  and Hunger, D. J. , Strategic Management and Business Policy, Pearson Education Inc., 2004

ПРЕТПРИЕМНИШТВО И РАЗВОЈ НА МАЛИОТ БИЗНИС

Основна литература:

 1. Таки Фити, Верица Хаџи Василева-Марковска и Милфорд Бејтмен, Претприемништво, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски факултет, Скопје, 2007
 2. Барингер Б., Ајреленд Џ., Претприемништво - Успешно почнување со нови потфати“, Арс Ламина, 2012), (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература: 

 1. Zimmer T., Modern Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 2008
 2. Kaplan J.M., Warren A. C., Patterns of entrepreneurships, 2nd edition, 2007
 3. Papers, Entrepreneurship, Innovation and Competition, 2008

МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Основна литература:

Бојаџиоски, Д. & Ефтимов, Љ., Менаџмент на човечки ресурси“, Економски Факултет, Скопје, 2009

Ivancevich, John M., Human Resource Management”, McGraw-Hill/Irwin, 2007

Дополнителна литература:

Cascio W., Managing the Human Resources, 2012

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ

Основна литература:

Чејс, Б. Р., Џајкобс, Ф.Р., Аквилано Ј. Н., Оперативен менаџмент за конкурентска предност, 11-то издание, Генекс Кочани, 2011 (превод 1000 наслови)

Крајевски, Џ. Ли, Рицман, Л. Л., Малхотра, М. К., Менаџмент на операции: Процеси и синџири на вредности, Арс Ламина, Скопје 2012, (превод 1000 наслови)

Jovanovic, P. Upravljanje proјеktomProject management, 7.izd, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2006

Дополнителна литература:

PMI's PMBOK Guide

HNC&HND, Business Strategy, 1Ed, BPP Publishing Limited, , London, 2000

Gary R. Heerkens, Project Management: 24 Steps to Help You Master Any Project, McGraw-Hill, USA, 2007

Marion E. Haynes, Project management: practical tools for success, 3ed, Crisp Publications, Imc, Canada, 2002

James Taylor, A survival guide for project managers, 2nd ed, AMAKOM, USA, 2006

Avtorizirani predavanja (PPP+Pisan material), 2011

ЕКОНОМИЈА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Основна литература:

1.      Стиглиц, Џозеф, И., Економија на јавниот сектор, 2009, Табернакул (превод 1000 наслови)

2.      Тинтенберг, Том,  Економија на животна средина и природни ресурси, Addison Wesley Longman, Inc.

Дополнителна литература:

1.      Недановски, Пеце, Економскиот развој и животната средина, Економски факултет, Скопје, 2000

2.      Лоренс, Ен Т., Вебер, Џејмс, Бизнис и општество, Датапонс Дооел, Скопје, 2009 (превод 1000 наслови)

РЕГИОНАЛНА СИРОМАШТИЈА И ПРОГРАМИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА

Основна  литература:

1.      Арнот, Ричард ет.ал, Економија на несовршениот свет: есеи во чест на Џосеф Е. Штиглиц, Арс ламина, Скопје, 2012 (превод)

2.      Христов, Ристо, Политика на социјалниот развој, Економски факултет, Скопје, 2008

Дополнителна литература:

Хиндрикс, Жан;  Мајлс, Гарет Д. , Средна јавна економија, Арс Ламина, 2011 (превод 1000 наслови)

Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната вклученост во Република Македонија

Шолте, Јан Арт, Глобализација: Критички вовед, Академски печат, Скопје, 2008 (превод 1000 наслови)

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПЛАНИРАЊЕ

Основна литература:

1.      Елханан Хелпман, Асаф Разин, Ефраим Садка, Економски ефекти на буџетот на Владата, Арс Ламина, 2012, (превод 1000 наслови)

2.      Дејвид А. Ејкер, Стратегиско Управување на пазарот, Арс Ламина, Скопје, 2011, (превод 1000 наслови) 

Дополнителна литература

1.      Прирачник за градоначалниците и членовите на советите на општините, 2005, ЗЕЛС

2.      Закон за рамномерен регионален развој

3.      Закон за земјоделство и рурален развој

РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Основна литература:

Балдвин, Ричард и Виплоц, Чарлс, Економија на европска интеграција, 2011, Арс Ламина, (превод 1000 наслови)

Пак Дорис , Одговорноста на Европската Унија за траен мир во Југоисточна Европа, стр. 15-20,  во Политичка мисла, година 1, бр. 1, март 2003, Скопје

Дополнителна литература:

Palankai, Tibor, Economics оf Enlarging European Union (Transition, Competitiveness and Economic Growth), Akademiai Kiadо, 2004

Никола Кљусев, Балканската спирала во општествено-економскиот и во културниот развој, Трговските односи на земјите од Југоисточна Европа

Станчева Гигов Искра, Зона на слободна трговија во регионот на Југоисточна Европа, Трговските односи на земјите од Југоисточна Европа

Извештај Doing Business/ Водење на бизнис во ЈИЕ, 2011 година