Листа на компании за студентска пракса
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Листа на компании за студентска пракса

“Факултет за бизнис економија” (ФБЕ) освен квалитетна настава и едукација на своите студенти им овозможува и практична работа што ќе допринесе кон примена, продлабочување и проширување на целокупното теоретско знаење претходно стекнато во текот на студиите на ФБЕ.Во таа насока ФБЕ има оставарено соработка со повеќе еминентни институции и фирми во државата, дел од кои се наведени подолу во текстот и  каде нашите студенти повеќе години успешно ја реализираат својата практична работа:

 • Штедилница Можности - Скопје
 • Стопанска банка А. Д. Скопје
 • Тутунска банка А. Д. Скопје
 • Комерцијална банка А. Д. Скопје
 • ЕВН Македонија
 • Неоком АД-Скопје
 • Алкалоид АД. Скопје
 • Макстил АД.Скопје
 • Комерцијална банка - филијала  Гевгелија
 • НЛБ Нов пензиски фонд
 • Штедилница ФУЛМ
 • Разни министерства (за економија, локална самоуправа, животна средина итн.)
 • Во единиците на локална самоуправа,

 

Исто така врз основа на нивно барање, студентите ги упатуваме во разни здруженија од граѓанскиот сектор, мали и средни претпријатија и сл.
Во контекст на претходното, практична работа се изведува и на ФБЕ, во рамките на која студентите-практиканти активно учествуваат во подготовката и изведбата на нашите истражувачки и апликативни проекти, стекнувајќи се на тој начин со повеќе искуство во делот на научно-истражувачката работа.