Стратегиско сафари во маркетингот
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Стратегиско сафари во маркетингот

Обуката е наменета пред се за повисокиот и средниот менаџмент на компаниите, маркетинг директори и вработени во секторот маркетинг, претприемачите, проект менаџери, раководители на сектори, специјалисти во секторот за маркетинг и продажба, но и сите други заинтересирани поединци.

Програмата на оваа обука треба да обезбеди кај слушателите напредно разбирање за конкурентска предност на компанијата, преку разработка на стратегискиот маркетинг, кој значи опфаќање на сите активности од анализа на пазар до формулирање и спроведување на стратегија и планови, при што ќе бидат опфатени следните теми:

  • Маркетинг стратегија и конкурентска предност

  • Процес на стратегиско планирање

  • Трансформационо лидерство

  • Стратегиско прилагодување


Детална содржина на обуката:

1. Маркетинг стратегија и конкурентска предност

 • Конвергентност, Што е тоа?
 • Конкурентска позиција
 • Концепт на синергија

2.Процес на стратегиско планирање

 • Management со маркетинг активности
 • Нивоа на стратегиско планирање
 • Процес на маркетинг планирање

3.Трансформационо лидерство

 • Конкурентна предност преку трансформационо лидерство
 • Способност за прилагодување
 • Длабоки или плитки трансформациони зафати

4.Стратегиско прилагодување

 • Менување на пазар заради помал ризик
 • Иновативно или угледно приспособување
 • Стратегии на интернационализација

 

Скратена презентација од обуката.