Бизнис ICT
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Бизнис ICT

Опис (општи карактеристики) на модулите за курсевите:

Во денешнo време, компјутерските системи и софтверските алатки имаат клучна улога во зголемување на продуктивноста и ефикасноста на вработените, но и за наоѓање работа воопшто. Оваа обука започнува со запознавање со некои основни концепти на компјутерските системи, па преку практична примена на софтверски алатки се движи кон објаснување на насоките на модерните светски трендови и начините на кои ќе се искористуваат компјутерите во блиска иднина.

 

Цели на учење:

 • Зголемување на дигиталната писменост и информатичката култура на индивидуата.

 • Стекнување со основни теоретски основи за принципите на функционирање на компјутерските системи.

 • Стекнување со практични вештини за зголемување на продуктивноста при работа со канцелариски апликации (Microsoft Office, LibreOffice, итн.).

 • Запознавање со менаџмент (бизнис) информациски системи.

 • Проучување на модерните светски трендови и насоките во кои се развива ИКТ индустријата.

Целни групи:

Обуката е наменета за вработени во сите оддели од компаниите кои работат со компјутери или користат алатки за софтверска обработка на податоци.

Со цел да се следи обуката, потребно е учесниците да имаат елементарни познавања за компјутерски системи, кои што се стекнуваат со секојдневна работа со компјутери.

Иако се работи за стручни информатички области, не е потребно кандидатите да имаат никаква предходна обука или напредни познавања за горенаведените теми, бидејќи нивото на обуката е прилагодено на нивото на кандидатите.

Посебна корист од обуката би имале и вработени на менаџерски позиции на различно ниво, бидејќи ќе се стекнат со визија за начинот на кој компјутерите можат да помогнат во организацијата и спроведување на активностите, но и за подобро планирање на буџетите и проектите.

Времетраење:

Број на денови: 3

Број на часови: 12 часа од по 45 минути

 

Детална содржина на обуката:

(ден 1)

1. Воведна презентација за компјутерските технолгии, концепти и трендови

2. Работа со софтвер за обработка на текст (Microsoft Word):

 • Користење на Microsoft Word;
 • Вметнување на објекти, секции и прекини;
 • Форматирање на текст, хедер и футер;
 • Вметнување на кратка содржина.

3. Работа со софтвер за табеларни пресметки (Microsoft excel):

 • Користење на Microsoft Excel;
 • Валидација на ќелии;
 • Форматирање на податоците во ќелиите;
 • Основни математички и статистички функции;
 • Запознавање со IF и Lookup-функции;
 • Автоматско пополнување, условно форматирање и условна сума;
 • Графици.


(ден 2)

4. Изработка на ефективни презентации (Microsoft PowerPoint)

 • Работа со PowerPoint;
 • Цел, целна група, времетрање, содржина;
 • Изработка на ефективна презентација

5. Основи на компјутерски мрежи

 • Начин на функционирање на Интернетот;
 • Запознавање со основни поими и концепти;
 • HTTP, DNS — принципи на функционирање;
 • Безбедност.

6. Бизнис информациски системи

 • E-Mail — принципи на функционирање, конфигурирање, безбедност и енкрипција;
 • CRM — Софтвер за управување со корисници;
 • ERP — Управување со ресурсите во компанијата;
 • DMS — Управување со документи;
 • CMS — Управување со содржини на веб страници;
 • PMS — Софтвер за управување со проекти;
 • VPN — Безбедно поврзување наповеќе мрежи преку интернет.


(ден 3)

7. Електронска трговија и е-бизнис

 • Модели на интернет трговија;
 • Безбедност.

8. Напредни светски трендови;

 • Виртуализација;
 • Cloud computing;
 • Big data, Machine learning;

9. Модерни бизнис апликации и системи

 • Мобилните телефони као бизнис алатка;
 •  DropBox, GoogleApps;
 • Предности, ризици и недостатоци.