Зголемување на свесноста за компјутерската безбедност
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Зголемување на свесноста за компјутерската безбедност

Опис (општи карактеристики) на модулите за курсевите:

Со рапидната експанзија на ИКТ технологиите, сѐ повеќе информациите се обработуваат и чуваат на дигитален начин. Иако компјутерските системи се сѐ по софистицирани, сепак процентуално бројот на, компјутерски упади и примери за одлевање на критични податоци, расте. Повеќе од 60% од овие инциденти се случуваат заради човечка грешка, најмногу бидејќи нивото на ИКТ култура и свесноста за безбедноста меѓу вработените во компаниите не може да го следи трендот на новите хетерогени мрежни апликации. Оваа обука се фокусира на запознавање на вработените со ризиците и заканите за денешните информациски системи, како и потенцирање на практиките на „добро работење“, со цел вработените да дознаат како побезбедно и посовесно да работат со доверливите податоци и критичните софтверски апликации. Бидејќи нарушувањето на безбедноста на информациските системи – директно влијае на бизнисот на компаниите.

 

Цели на учење:

 • Зголемување на дигиталната писменост и информатичката култура на индивидуата

 • Предочување и потенцирање на важноста од безбедносните правила и принципи, како и давање на насоки како тие да не пречат во секојдневната работа.

 • Зголемување на нивото на свесност за ризиците и заканите при секојдневното користење на компјутерите.

 • Насоки за безбедно и посовесно работење.

 • Предлог алатки и мерки кои треба да се преземат за да се оперира во согласност со Законот за заштита на лични податоци..

 

Целни групи:

Обуката е наменета за вработени во сите оддели од компаниите кои работат со компјутери или користат алатки за софтверска обработка на податоци.

Со цел да се следи обуката, потребно е учесниците да имаат елементарни познавања за компјутерски системи, кои што се стекнуваат со секојдневна работа со компјутери.

Иако се работи за стручни информатички области, не е потребно кандидатите да имаат никаква предходна обука или напредни познавања за горенаведените теми, бидејќи нивото на обуката е прилагодено на нивото на кандидатите.

Компјутерската безбедноста денес не е само препорака туку и законска обврска. Секој кој што работи со информации од статешка важност за една компанија, мора да е свесен за ризиците и последиците со кои се соочува, во своето секојдневие.

Времетраење:

Број на денови: 1

Број на часови: 4 часа од по 45 минути

 

Детална содржина на обуката:

1. Security awareness презентација

 • Презентација за колку е во суштина важна безбедноста;
 • Големи загуби на големи компании;
 • Примери за тиични упади;
 • DLP — Data leakage protection;
 • Social engineering.

2. Оперативни системи:

 • Безбедноста на Microsoft Windows;
 • Безбедност на Linux/Android/iPhone.

3. Основи на компјутерски мрежи

 • Начин на функционирање на Интернетот;
 • Запознавање со основни поими и концепти;
 • HTTP, DNS — принципи на функционирање;

4. Безбедно работење

 • Business continuity;
 • Бекап на податоци;
 • Енкрипција на податоци;
 • Видови лозинки, чување на лозинки;
 • Ажурирање на софтверот;
 • Енкрипција на е-меил пораки.

5. Заштита на лични податоци

 • Законски барања и прописи;
 • Мерки кои треба да се преземат;
 • Заштита на клиентите и странките;
 • Предлог софтвери кои можат да помогнат во следење на состојбата и управување со инцидентите.

6. Безбедноста и напредните светски трендови:

 • Cloud computing;
 • Big data, Machine learning;
 • Останати технологии.