Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
image image image image image
Successfull organization of the first International conference on sustainable development in business and economics   On April 12, 2019, on the premises of the Integrated Business Institute (IBI) and the Integrated Business Faculty (IBF), the first International conference on sustainable development in business and economy was organized, within the first international Erasmus + week held from 8thto 12thApril.
First International Erasmus+ at IBF and IBI   From the 8th to 12th of April, 2019, the Integrated Business Faculty (IBF) and the Integrated Business Institute (IBI) organized the first International Erasmus + Week.
First International conference and Erasmus+ week   The Integrated Business Institute and Integrated Business Faculty organize the First Erasmus+ International Week in Skopje, R. Macedonia from 8th to 12th of April, 2019.
Call for papers for the Journal of Sustainable Development   The editorial board of the Journal of sustainable development announces a Call for papers for the 22nd edition of the paper. 
The new issue of the Journal of Sustainable Development has been published   Dear visitors, The Integrated Business Faculty has published the new 20th issue of the Journal of Sustainable Development. The latest number of the Journal can be seen at the following link.

Info

Integrated Business Faculty
Str. "3-ta Makedonska Brigada" no. 66A - Floor 1
1000 Skopje, Macedonia
Map

2402160; 2402161; 2460140
fbe@fbe.edu.mk

Follow us on

Акредитирани 4 годишни студии

Одборот за акредитација и евалуација на Високото Образование на Република Македонија донесе решение за акредитација на студиската програма Економија, прв циклус на четиригодишни студии на Приватната високообразовна установа – висока стручна школа „Факултет за бизнис економија“ – Скопје.

Студиската програма е во траење од 8 семестри и претставува прва акредитирана четиригодишна студиска програма од областа на економијата на приватна високообразовна установа во Македонија.

Достапните модули за студирање се:

  • Финансии
  • Маркетинг
  • Сметководство и ревизија
  • Економска теорија

По завршените студии на студиската програма, студентот се стекнува со целосни 240 ЕКТС и со звање Дипломиран економист (анг. Bachelor of Economics), од научно-истражувачко подрајче „Економски науки“.

Додипломските студии се базирани на интегриран мултидимензионален пристап за развивање и имплементација на наставните програми преку интерактивни методи на предавање. Учењето преку работа (“Learning by doing”), студентската пракса и меѓународната размена на студенти  обезбедуваат единствен и значаен профил на идни менаџери во областа на маркетинг, финанси, банкарство, финансии на претпријатие, економски теоретичари и сметководители.

За подетални информации јавете се во службата за студентски прашања на (02) 2402 160 или (02) 2402 161.