Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
image image image image image
The new issue of the Journal of Sustainable Development has been published   Dear visitors, The Integrated Business Faculty has published the new 20th issue of the Journal of Sustainable Development. The latest number of the Journal can be seen at the following link.
SPIDE Final Event: Summarizing Project Results and Finalizing Project Tasks   As part of the SPIDE project activities, a Final event was organized at the premises of the Integrated Business Institute and Integrated Business Faculty on the 5-6 December.
Maximizing the Outreach of SPIDE results by Successful Organization of a Multiplier Event   As part of the SPIDE project activities, a Multiplier Event was organized at the premises of the Integrated Business Faculty on the 4th December.
Event for promotion of the achieved results of the project "SPIDE"
In the framework of the projected activities of the project "SPIDE" on December 4, 2018 in the premises of the Faculty of Business Economics will be held an event for promotion of the achieved results of the project (Multiplier Event).
Students from the Integrated Business Faculty won the competition for the best business case scenario at the StudentHub event at FAUL (University of Ljubljana) As part of the SPIDE project activities, four students from the Integrated Business Faculty (IBF), took part of the StudentHub event that was organized at the premises of the Faculty of Administration (University of Ljubljana).

Info

Integrated Business Faculty
Str. "3-ta Makedonska Brigada" no. 66A - Floor 1
1000 Skopje, Macedonia
Map

2402160; 2402161; 2460140
fbe@fbe.edu.mk

Follow us on

Акредитирани 4 годишни студии

Одборот за акредитација и евалуација на Високото Образование на Република Македонија донесе решение за акредитација на студиската програма Економија, прв циклус на четиригодишни студии на Приватната високообразовна установа – висока стручна школа „Факултет за бизнис економија“ – Скопје.

Студиската програма е во траење од 8 семестри и претставува прва акредитирана четиригодишна студиска програма од областа на економијата на приватна високообразовна установа во Македонија.

Достапните модули за студирање се:

  • Финансии
  • Маркетинг
  • Сметководство и ревизија
  • Економска теорија

По завршените студии на студиската програма, студентот се стекнува со целосни 240 ЕКТС и со звање Дипломиран економист (анг. Bachelor of Economics), од научно-истражувачко подрајче „Економски науки“.

Додипломските студии се базирани на интегриран мултидимензионален пристап за развивање и имплементација на наставните програми преку интерактивни методи на предавање. Учењето преку работа (“Learning by doing”), студентската пракса и меѓународната размена на студенти  обезбедуваат единствен и значаен профил на идни менаџери во областа на маркетинг, финанси, банкарство, финансии на претпријатие, економски теоретичари и сметководители.

За подетални информации јавете се во службата за студентски прашања на (02) 2402 160 или (02) 2402 161.