Литература за 4 годишни студии
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Литература за 4 годишни студии

МИКРОЕКОНОМИЈА

Основна литература:

1.      Менкју, Г., Принципи на економијата, НАМПРЕС, 2009 (превод од Влада)

2.      Фити, Т., Економија, Економски факултет, Скопје, 2010

3.      Ефтимоски, Д, Економски раст , ФАМИС, 2009

Дополнителна литература:

1.   Parkin, M.,Microeconomics, Pearson, 2008

2.   McConnell, S., Brue, S., FlynnEconomics, McGraw-Hill, 2011

МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТИ

Основна литература:

1.      Васиљевиќ-Шикалеска, А., Математика за економисти, збирка задачи, Факултет за бизнис економија, 2013

2.      Алфа Ц. Чианг, Кевин Вејнрајт, Основни методи во економска математика, Табернакул, Превод на Влада на РМ, 2010

 Дополнителна литература:

1.      Денис Кокс, Мајкл Кокс, Математика за банкарство и за финансии, Арс Ламина, Превод на Влада на РМ, 2011

2.      J. Baldani, J. Bradfield, W. Turner, Mathematical economics, South-Western College Pub, 2004

3.      Вера Наумовска, Математичка економија за економисти и менаџери, Економски факултет, Скопје, 1997

4.      Vassilis C. Mavron, Timothy N. Phillips, Elements of mathematics for economics and finance, Springer, 2007

ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ

Основна литература:

1.      Шермархорн, Џон Ф.,Менаџмент, превод на Влада на РМ, Европа 92 – Кочани, 2013

2.      Шуклев, Б., Менаџмент, Економски факултет, Скопје, 2011

3.      Дракулевски, Љ., Стратегиски менаџмент, Економски факултет, Скопје, 2002

4.      Ен.Т.Лоренс Џејмс Вебер , Бизнис и општество, превод на Влада на РМ, Датапонс, Скопје, 2009

Дополнителна литература:

1.      Samuel C. Certo, Trevis S. Certo , Modern Management, 10th edition, Pearson Education, 2006

2.      David, Fred  R., Strategic Management, Pearson Education, Inc,2007

3.      Шуклев, Бобек, Менаџмент на малиот бизнис, Економски факултет, Скопје, 2011

4.      Шуклев, Бобек, Корпоративно управување, Економски факултет, Скопје, 2011

5.      Кралев, Тодор, Основи на менаџментот, Центар за интернационален менаџмент, Скопје,1996

 

 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1

Основна литература:

 

1.   Whitby Norman,“Business Benchmark”, Pre-Intermediate to Intermediate, Cambridge University Press, 2006

2.   Whitby Norman,“Business Benchmark”, Pre-Intermediate to Intermediate, Personal Study Book, Cambridge Univ. Press,2006

Дополнителна литература:

1.      Cotton, D., Falvey, D., Kent, S.,Market Leader, Intermediate Business English Course BookLongman,2001

2.      Brieger, N., series ed., Test Your Professional English, Penguin English,Pearson Education Ltd., 2002

 

ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА БИЗНИС

Основна литература:

1.  Љупчо Вангелски, Авторизирани предавања за Excel, SPSS, E-Views, Факултет за  бизнис економија, 2009

2.  Richardson J. et al.,Computing for Business Success, 2nd edition, RMIT, Pearson Education Australia, 2004

Дополнителна литература:

1.      Post G., Anderson D.,Management information systems - solving business problems with information technology, 3rd edition   McGraw Hill, 2003

2.     Laudon K., Laudon J., Essentials of management information systems, 5th edition, Prentice Hall,  2003

 

МАКРОЕКОНОМИЈА

 

Основна литература:

1.      Менкју, Г., Принципи на економијата, НАМПРЕС, 2009 (превод од Влада)

2.     Фити, Т.,  Економија, Економски факултет, 2008

3.     Ефтимоски. Д., Економски раст, ФАМИС, 2009

Дополнителна литература:

1.   Barro, J. R., Macroeconomics – a modern approach, Thomson, 2008

2.   Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R., Economics, The Mc Graw-Hill.,2008

ОСНОВИ НА ФИНАНСИИ

 

Основна литература:

1.   Трпески, Љ., Пари и банкарство, Економски факултет, Скопје, 2000

2.   Шајноски, А., Конвертабилен денар, Центар за банкарство и финансии, Скопје, 2009

Дополнителна литература:

1.      Frederic Mishkin, Stanley Eakins,Financial Markets and Institutions, 6th Edition, Pearson Education,2008

       2.  Scott Besley, Eugene F. Brigham, Principles of Financing, Cengage Learning,2012

 

ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО

Основна литература:

1.   Русевски, Т. и др., Вовед во сметководство, Економски факултет, 2004

2.   Русевски, Т., и др., Основи на сметководство збирка, Економски факултет, 2007

Дополнителна литература:

1.   B.Kjapeta et al., Fundamental Accounting Principlеs, Irwin McGraw-Hill, 2009

2.   L.M.Fraser, A.Ormiston,Understanding financial statements, Pearson Education, 2007

ИНОВАЦИИ И РАЗВОЈ

Основна литература:

1.      Mark S. Manger, Investing in Protection - The Politics of Preferential Trade Agreements between North and South, Cambridge University Press, 2009

2.      Ravi Batra, The New  Golden Age, Palgrave Macmillan, 2007

3.      Шолте Јан Арт, Глобализација - критички осврт, Второ издание, Академски печат, 2008

Дополнителна литература:

1.      Jari Kettunen, Sanna-Kaisa Ilomäki, Petri Kalliokoski, Making Sense of Innovation Management, Johda Innovaatioita, 2007

 

ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ

1.      Чарс В. Лемб, Џозеф Ф. Хеар, Помл, и Карл Мекданиел,  Маркетинг, Арс Ламина, Скопје 2014

2.      Филип Котлер и Кевин Лејн Келер, Основа за маркетинг менаџмент, Арс Ламина, Скопје, 2012

Дополнителна литература

1.      Филип Котлер, Дипак К. Џаин и Сувит Месинси, Маркетинг движења, Арс Ламина, Скопје, 2010

2.      Џеф Забини и Греш Бребах, Прецизен маркетинг: Нови правила за привлекување, задржување и зголемување на профитабилни потрошувачи, Арс Ламина, Скопје, 2010

ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Основна литература:

Фити, Т., Претприемнишво, Економски факултет, Скопје, 2007

 

СТАТИСТИКА ЗА ЕКОНОМИСТИ

Основна литература:

1.                  Васиљевиќ, Шикалеска, А., Статистика за бизнис и економија, авторизирани вежби, Факултет за бизнис економија, 2007

2.                  Фогел, М., Преглед на Статистика, REA, USA, Превод Факултет за бизнис економија, 2007

3.                  Њуболд, П., Карлсон, Л. В., Торн, Б., Статистика за бизнис и економија, Магор, Превод на Влада на РМ, 2010

Дополнителна литература:

1.      David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Business Statistics,Prentice Hall, 2006

2.      Mik Wisniewski, Quantitative methods for decision makers, Prentice Hall, 2006

3.      Денис Кокс, Мајкл Кокс, ,  Скопје, Математика за банкарство и за финансии, Арс Ламина, Превод на Влада на РМ, 2011

 

ДЕЛОВНО ПРАВО

Основна литература:

1.      Илиески М., Трговско право, Универзитет Гоце Делчев, Штип, 2008

2.      Службен весник на Република Македонија, Закон за трговски друштва, 1996 (со измени и дополнувања), Закон за хартии од вредност, Службен весник на Република Македонија,, 2008

3.      Мацушита М., Шонбаум Т., Мавроидис П., Светска трговска организација,Просветно дело, Скопје, 2009 (превод 1000 наслови)

4.      Лоренс Т. Ен, Вебер Џ., Бизнис и општество. Акционери, етика, јавна политика, Датапонс ДООЕЛ Скопје, 2009 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

1.   Илиески , М., Огненовска, Б., Трговско право, Европски унизверзитет, Скопје,          2007

2.   Vasiljevic, M., Company Law, Prаvni fakultet, Beograd, 2006

 

СТРАТЕГИСКИ  МЕНАЏМЕНТ

Основна литература:

1.      Дракулевски, Љубомир, Стратегиски менаџмент, Економски факултет, Скопје, 2002

2.      Ејкер Д., Стратегиско управување на пазарот, Арс Ламина, 2011 (превод 1000 наслови)

Дополнителна литература:

1.      David, Fred  R.,  Strategic Management, Pearson Education,Inc., 2007

2.      Wheelen, Thomas L.,Hunger, D. J.,   Strategic Management and Business Policy, Pearson Education Inc., 2004

МЕНАЏЕРСКО СМЕТКОВОДСТВО 1

Основна литература:

1.      Русевски, T., at al., Вовед во сметководство, Економски факултет, Скопје, 2007

2.      Русевски, T., at al., Основи на сметководство, Збирка задачи,    Економски факултет,Скопје, 2007

Дополнителна литература:

1.Horngren C.T. et al, Introduction to management accounting, Pearson/Prentice Hall (14th edition)., 2007

2.Bhimani, A. et al, Introduction to management accounting, Pearson Education limited, 2012

 

МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ

Основна литература:

1.   Kotler.F., Armstrong,G., Принципите на маркетингот, превод од Владата на РМ      Академски печат, 2010

2.   Kotler.P. Keller.L.K., Marketing Management, Превод од Владата на РМ            Датапонс, 2009

Дополнителна литература:

1.   Kotler.P. Keller.L.K., Основи за маркетинг менаџмент, превод од Владата на РМ      Арс Ламина, 2012

2.   Armstrong, G., Harker,M, Kotler, P. Marketing: An Introduction, Pearson Education Limited , 2009

3.   Philip Kotler, Kevin Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman, Torben Hansen   Marketing Management, Pearson, 2009

4.   Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketing, Pearson, 2010

 

МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈА

Основна литература:

1.   Беј, Р. Мајкл  Економија на менаџментот и бизнис стратегија, Дата Понс, 2009 (превод од Влада)

2.   Keat, P. G., Young, P. K. Y., Managerial Economics – Economic Tools for Today’s Decision Makers, Pearson-Prentice Hall, 2006

Дополнителна литература:

1.   Фарнам, Пол, Економија на менаџери, Датапонс, Скопје, 2009 (превод од Влада)

2.   Sahlman, W. A., Stevenson, H. H.,  The Entrepreneurial Venture, Harvard Business School, 1992

 

РАЗВОЈ НА МАЛ БИЗНИС

Основна литература:

1.   Стив Мариоти, КаролинГлакин, Претприемаштво и управување со мали бизниси     Арс Ламина, 2012

2.     Дејвид Дикинс, МаркФилс, Претприемништво и мали фирми, Издавачки центар ТРИ, 2010 (превод 1000 книги)

Дополнителна литература:

1.   David Buttler, Business Development: A Guide to Small Business Strategy,            Routledge, 2001

2.   Praveen Gupta, BUSINESS INNOVATION in the 21st Century, BookSurge Publishing

      2007

 

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ

Основна литература:

1.   Heerkens, G. R., Project Management: 24 Steps to Help You Master Any Project, McGraw-Hill, USA, 2007

2.   HNC&HND, Business Strategy, 1Edition, BPP Publishing Limited, London, 2000

Дополнителна литература:

1.   Verzuh.E. Project Management, 2003

2.   Jovanovic.P., Upravljanje projektom, 2006

3.   Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fourth Edition: Project Management Institute

 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Основна литература:

 

1.   Harvey Armstrong, Regional Economics and Policy, 2000

2.   Реј, Д. „Развојна Економија“, 2015, Арс Ламина

Дополнителна литература:

1.   CEA,   Иднината на јавните финансии на локално ниво, студии на случај Романија, Бугарија, Македонија, 2006

2.   Ros, J., Development theory & the economics of growth, 2003

ОДРЖЛИВ МАРКЕТИНГ

Основна литература:

1.     Charles W.Lamb, M.J Neeley School of Business Texas Christian University; Joseph F.Marketing 11, Превод на Владата на РМ,Арс Ламина,2015

2.     Charles W.Lamb, M.J Neeley School of Business Texas Christian University; Joseph F. Hair, JR.,  Department of Marketing, Kennesaw State University; Carl McDaniel Department of Marketing University of Texas at Arlington; Marketing 11, South Western Cengage Learning   2013

3.     Котлер и Џаин, Скопје, Маркетинг движења, Превод на Владата на РМ          Арс Ламина  2010

4.     Terpstra, Vern, Russow, Lloyd C,       International dimensions of Marketing, 4th ed, Thomson, 2009

Дополнителна литература:

1.        Џорџ Е. Белч Мајкл А. Белч,  Рекламирање и Промоција – Интергрирана перспектива за маркетинг комуникација, Превод на Влада на РМ ГЕНЕКС Кочани 2011

2.        Arnold, D., The Mirage of Global Markets , Pearson Education, 2004

3.        Usunier J-C., Marketing Across Cultures, Pearson Education Limited, 2009

4.        Ghauri, P. N. and P. R. Cateora,         International marketing, McGraw Hill, 2010

ЕКОНОМИЈА НА РЕГИОНАЛНИ ИНТЕГРАЦИИ

Основна литература:

1.   Martin Armstrong, Jim Taylor, Regional Economics and Policy, 3 th edition, Blackwell Publishers  2000

Дополнителна литература:

1.      Николовска, Наталија, Регионална економија, Економски факултет, 2000

2.      Кругман, Р. П., Обстфилд, М. „Меѓународна Економија – Теорија и Политика“, 2009, ТАБЕРНАКУЛ

 

КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИ

Основна литература:

1.      Рос Стефан A Вестрефилд, Рандолф В., Корпоративни финансии, МАГОР, 2010

2.      Неновски Д-р Т., Формирање цени на производите и на услугите на корпоративните банки, Влада на РМ, 2010

3.       Glen Arnold, Essentials of corporate finance management, Pearson Education, 2007

4.      Hirt, G. A. and Block, S.B. , Fundamentals of Financial Management, 9th ed., New York: McGraw-Hill Irwin., 2008

Дополнителна литература:

1.   Сашо Арсов,Финансиски менаџмент, Економски факултет – Скопје, 2008

2.   Jonatan Berk & Peter DeMarzo, Corporate finance, Second edition, 2011

ИНТЕГРИРАН БИЗНИС ПРИСТАП 1 (ИБП 1)

Основна литература:

1.      Беатриз Армендариз Џонатан Мордак, Економија на микрофинансирање, Превод на Влада на РМ, Арс Ламина, 2011

2.      Факултет за бизнис економија, Скопје, Интегриран бизнис пристап модул 1-2-3, Факултет за бизнис економија, Скопје, 2010

3.      Fred L.Fry, Charles R.Stoner, Richard E.Hattwick,  Business – an integrative approach, Third edition, McGraw Hill/Irwin, 2004

Дополнителна литература:

1.   Chopra, S., Meindl, P., Supply Chain Management (International Edition),             Prentice Hall, 2006

2.   Junior Achievement: Economics student text, 1998

3.   Atrill, P., McLaney, E.,Financial accounting for decision makers, Fifth Edition, Financial Times/ Prentice Hall, 2007

4.   Статии од бизнис  журнали                        

 

ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА

Основна литература:

1.      Алфа Ц. Чианг, Кевин Вејнрајт, Основни методи во економска математика (превод 1000 наслови), Табернакул, 2010

2.      McAfee, R. Preston, and Tracy R. Lewis.,      Introduction to Economic Analysis, Preston McAfee, 2006

3.      Пол Њуболд,  Вилијам Л. Карлсон, Бети Торн, Статистика за бизнис и економија (превод 1000 наслови), Магор, 2010

.Дополнителна литература:

1.   Васиљевиќ-Шикалеска А., Статистика за економија и бизнис (авторизирани вежби), Факултет за бизнис економија, 2007

 

СТРАТЕГИИ НА ПРОМОЦИЈА

Основна литература:

1.      Белч, Е. Џорџ, Белч, А. Мајкл,        Рекламирање и промоција: перспектива за интегрирани меркетиншки комуникации, Македонски печат, Превод на Влада на РМ, 2012

2.      Сејтел, Фрејзер П., Практики на односи со јавност, Арс ламина, 2011

.Дополнителна литература:

1.   Janes.E, Stevens.C, Chonho.L., Selling ASAP: Art, Science, Agility, Performance,                   2005

2.   Fill, Chris, Marketing communications: contexts, strategies and applications,        Financial Times Prentice Hall, 2002

ИНТЕГРИРАН БИЗНИС ПРИСТАП 2

Основна литература:

1.      Петер Ф. Дракер, Иновацијата и претпиремништвото, Превод на Влада на РМ, ПРОСВЕТНО ДЕЛ, 2009

2.      Интерна скрипта, Интегрирани бизнис модули 4,5,6, Факултет за бизнис економија, Скопје, 2010

3.      Fred L.Fry, Charles R.Stoner & Richard E.Hattwick: 2004  “Business – an integrative approach, Irwin, Third edition, 2004

4.      O’Malia, Thomas J. and Whistler, Margaret H., “The Entrepreneurial Journey”, South-Western            2003

5.      Peter Atrill, Eddie McLaney, Financial accounting for decision makers, 5th  Edition, Pearson, 2007

6.      Junior Achievement,   Economics student text, Junior Achievement Macedonia, 1998

Дополнителна литература:

1.      Chopra, Meindl, International Edition, Supply Chain Management, 3/E, Pearson, 2007

2.      Company program Manual, The Entrepreneurial Spirit, Junior Achievement Inc.,Colorado Springs, Colorado, 1996

ЕКОНОМИЈА НА РАЗВОЈ

Основна литература

1.      Ричард Арнот, Брус Гринвалд, Рави Канбур, Бери Нејлбаф, Економија на несовршениот свет, Арс Ламина, 2011

2.      Ефтимоски, Д., Економски раст, ФАМИС         , 2009

3.      Jones, C., Introduction to economic growth, W. W. Norton & Company, 2001

4.      Ros, J., Development theory & the economics of growth,  The University of Michigan Press,  2003

5.      Barro, R., Sala-i-Martin, X., Economic Growth, McGraw Hill., 1995

Дополнителна литература

1.      Кристофер А. Писаридес, Теорија на невработеност во услови на еквилибриум, Арс Ламина, 2010

2.      Todaro, M., (2008):, Economic Development 10 edition, Longman, London & New York, 2008

МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Основна литература

1.      Колодко, Г. В., Глобализација и перспективите за развој во постсоцијалистичките земји , 2004

2.      Арт Шолте, Ј., Глобализација, Академски печат, Скопје, 2008

3.      Секуловска-Габер, Б., Меѓународни организации и интеграции, Економски факултет – Скопје, 2003

Дополнителна литература

1.      Таки Фити, Економската филозофија на ММФ – основа за економски раст или погрешен концепт?, Македонија во глобализацијата Економски факултет – Скопје, 2004

2.      Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., Sullian, D. P., Globalization and Business, 1 edition            “Pearson Education Ltd. , 2002

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Основна литература

1.      Вилијам Вонг, Управување со ризик за безбедноста и сигурноста - Водич за директори, управители и инженери, Превод на Владата на РМ, Европа 92 – Кочани, 2012

2.      Емет Џ. Воган, Тереза М. Воган, Основи на ризик и осигурување, Превод на Влада на РМ, John Wiley & Sons, 2008

Дополнителна литература

1.      Michel Crouhy; Dan Galai; Robert Mark, PhD, Risk Management, New York: McGraw-Hill, 2001

2.      John Shortreed, Director, Institute for Risk Research, ISO - Risk Management 31000 Standard, University of Waterloo, 2008

КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИ – СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ

Основна литература

1.      Рос Стефан A Вестрефилд, Рандолф В., Корпоративни финансии, МАГОР, 2010

2.      Glen Arnold, Essentials of corporate finance management, Pearson Education, 2007

Дополнителна литература

1.      Сашо Арсов   Финансиски менаџмент, Економски факултет – Скопје, 2008

2.      Jonatan Berk & Peter DeMarzo, Corporate finance, Second edition, 2011

ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНАЏМЕНТ

Основна литература

1.      Несторовски, М., Инвестиционен менаџмент,      Економски факултет Скопје, 2003

2.      Тобин, Џ., Пари, кредит и капитал, Арс Ламина, 2012

Дополнителна литература

1.      Несторовски, М., Економија на инвестициите, Економски факултет Скопје, 2005

2.      Николовски, Душан, Инвестиционен менаџмент, Научна установа – самостоен истражувач Д-р Душан Николовски, 2007

ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ

Основна литература

1.      Петковски, M., Финансиски пазари и институции, Економски факултет – Скопје, 2009

2.      Howells, P., Bain, K., Financial markets and institutions, Financial Times/ Prentice Hall, 2003

3.      Bailey, R.E., The economics of financial markets, Cambridge University Press, 2005

Дополнителна литература

1.      Mishkin, F. S., Eatkins, S. G., Financial markets and institutions, 2009

2.      Fabozzi, F. J., editor, The handbook of financial instruments, Wiley; 1st edition, 2002

МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ ФИНАНСИИ

Основна литература

1.      Јовановски, Т., Меѓународни финансии, 2008

2.      Шајноски, А., Конвертибилен денар, 2009

Дополнителна литература

1.      Madura.J., International Financial Management, South-Western. Publishing, New York., 2000

2.      Тодоров, Т., Стојкоска, А., Меѓународни финансии, 2008

МЕНАЏЕРСКО СМЕТКОВОДСТВО 2

Основна литература:

1.      Ч.Т.Хорнгрен и др. Вовед во финансиско сметководство, Магор, Скопје, 2010 (превод)

2.      С.Марковски, Б.Недев, Сметководство на менаџмент,  Економски Факултет Скопје, 2004

3.      L.M.Fraser, A.Ormiston, Understanding financial statements, 2007

Дополнителна литература:

1.      Bhimani A. et al., Management and cost accounting, 2006

2.      C.Drury, Management and Cost Accounting, 2006

ДАНОЧНО  ПРАВО И ДАНОЧЕН МЕНАЏМЕНТ

Основна литература

1.      Весна Пендовска, Даночно право, Магор, 2001

2.      Лоренс Т. Ен, Вебер Џ., Бизнис и општество. Акционери, етика, јавна политика ( превод на Влада), Датапонс ДООЕЛ, 2009

Дополнителна литература

1.      Пендовска, Максимовска Велјановски, Мангова Поњавиќ, Финансово право, Правен факултет, 2010

2.      Збирка даночни прописи, Про Агенс, 2009

3.      Frederik Zommer, Form and substance in tax law     Cahers de droit fiscal, IFA, Kluwer law interational, 2001

ЕКОНОМСКО ИСТРАЖУВАЊЕ

Основна литература

1.      Кумар В., Меѓународно маркетинг истражување, 2011, Арс Ламина (превод 1000 наслови)

2.      Пол Њуболд, Вилијам Л. Карлсон, Бети Торн, Статистика за бизнис и економија (превод од владината програма 1000 наслови), Магор, 2010

Дополнителна литература

1.      Greenlaw, Steven A, Doing Economics: A Guide to Understanding and Carrying Out Economic Research., South-Western College Publishers, 2005

ФИНАНСИРАЊЕ И КРЕДИТИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Основна литература

1.      Трајковски, Г., Банкарско финансирање и поддршка на надворешната трговија, 2010

2.      By Kwai Wing Luk, International Trade Finance: A Practical Guide, City University of HK Press, 2004

Дополнителна литература

1.      Paul Cowdell, Derek Hyde, International Trade Finance, 2003

2.      Benjamin J. Cohen, International Trade and Finance: New Frontiers for Research, 2005

ИНТЕРНЕТ И МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

Основна литература:

1.      Котлер Ф., Џаин Д., Месинси С., Маркетинг движења: Нов пристап за профити, раст и обнова, Арс Ламина, Скопје, 2010 (превод 1000 наслови)

2.      Мартин Киселички,Маркетинг преку социјални мрежи, e-book, Фондација Ново образование за бизнис, Скопје, 2013

Дополнителна литература:

1.      Cox, G. Barbara, Koelzer, William., Internet Marketing, 2004, Prentice Hall

2.      Camusio, Zeke, The Internet Marketing Bible, 2011

МАРКЕТИНГ НА УСЛУГИ

Основна литература

1.      Кристофер Лавлок, Јохен Вирц, Маркетинг на услуги – луѓе, технологија и стратегија, Превод на Владата на РМ, Арс Ламина, 2012

2.      Lovelock C & Wirtz J, Services Marketing- people, technology, strategy, V edition, Pearson Practice Hall, 2004

Дополнителна литература

1.      Baron, Steve , Harris, Kim, Services marketing : text and cases, Houndmills, Basingstoke, New York : Palgrave : Macmillan, 2003

СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ

Основна литература:

2.      Амарти Сен, Избор, благосостојба и мерење, Арс Ламина (превод), 2011

3.      Градишка-Теменугова Олга, Теорија и политика на цени, Економски факултет, Скопје, 2011

4.      Mate Babic, “Micro-Economic Analyzes” (Mikro-ekonomska analiza), Zagreb, 2000

Дополнителна литература:

1.      Варијан, Хал Р., Микроекономска анализа, 2010

2.      Mas-Colell, Andreu; Whinston, M D and Green, J R, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 2004

Е-БИЗНИС ДИСТРИБУТИВНИ КАНАЛИ

Основна литература

1.      Кенет К. Лаудон, Електронска Трговија – бизнис, технологија, општество, Арс Ламина, 2010 (превод 1000 наслови)

2.      Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, Prentice Hall, 2011

Дополнителна литература

1.      Lynie Arden, Start Your Own E-Business, 2nd Edition, Entrepreneur Press, 2009

ОДНЕСУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Основна литература

1.      Џ. Пол Питер, Однесување на потрошувачите и маркетиншки стратегии, Превод на Влада на РМ, ТРИ, 2009

Дополнителна литература

1.      Мајкл Соломан, Однесување на потрошувачите, Прентис Хол, 2010

УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Основна литература

2.      Џорџ Боландер, Скот Снел, Управување со човечки ресурси, Превод на Влада на РМ, ГЕНЕКС Кочани, 2011

3.      Бојаџиоски, Д. & Ефтимов, Љ., Менаџмент на човечки ресурси, Економски факултет, Скопје,2009

4.      Ivancevich, John M., Human Resource Management, McGraw-Hill/Irwin, 2007

Дополнителна литература

Cascio. W., Managing Human Resources, McGraw Hill, 2012

Bogicevic Milicevic, B., Menadzment ljudskih resursa, EF Beograd, 2006

ФИСКАЛНА И МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА

Основна литература

1.      Harvey, S. Rosen, Ted Gayer, Јавни Финансии (превод 1000 наслови), Глобал Комуникации, 2008

2.      Елханан Хелпман, Ефраим Садка, Асаф Разин, Економски ефекти на буџетот на владата (превод 1000 наслови), Арс Ламина, 2012

3.      Ф.Мишкин, Стратегија на монетарна политика (превод 1000 наслови), Арс Ламина, 2011

Дополнителна литература

1.      Љубе Трпески, Монетарна економија, Економски факултет, 2009

РЕВИЗИЈА

Основна литература

1.      Божиновска Лазаревска, З., Ревизија, Економски факултет, Скопје, 2001

2.      Ч.Т.Хорнгрен и др, Вовед во финансиско сметководство, Магор, Скопје, 2010

Дополнителна литература

1.      Arens, А. А., Elder, R. J., Beasley, M., Auditing and Assurance Services, Prentice Hall, 2006

ДАНОЧНО ПРАВО И ДАНОЧЕН МЕНАЏМЕНТ

Основна литература

1.      Весна Пендовска, Даночно право, Магор, 2001

2.      Лоренс Т. Ен, Вебер Џ., Бизнис и општество. Акционери, етика, јавна политика ( превод на Влада), Датапонс ДООЕЛ, 2009

Дополнителна литература

1.      Пендовска, Максимовска Велјановски, Мангова Поњавиќ, Финансово право , Правен факултет, 2010

2.      Збирка даночни прописи, Про Агенс, 2009

3.      Frederik Zommer, Form and substance in tax law     Cahers de droit fiscal, IFA, Kluwer law interational, 2001

ЕКОНОМИЈА НА КРАТОК И ДОЛГ РОК

Основна литература

1.      Mankiw, N.G., Macroeconomics, International Edition, 8th Edition, Worth Publishers, 2012

2.      Ромер, Д., Напредна макроекономија (превод 1000 наслови), МАГОР, 2009

3.      Ефтимоски, Д., Економски раст, ФАМИС , 2009

Дополнителна литература

1.      Andrew B. Abel, Ben S. Bernanke and Dean Croushore, Macroeconomics, 7 th edition, Pearson Addison-Wesley, 2011

2.      Robert Hall and David Papell, Macroeconomics: Economic Growth, Fluctuations, and Policy, 6th. Edition, Cengage Learning, 2012

ЕКОНОМИЈА СО КАЛКУЛУС

Основна литература

1.      Varian, Hal R., Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. 7th ed, W.W. Norton, 2005

2.      Nicholson, W., Snyder, C., Microeconomic Theory: Basis Principles and Extensions, 11 Ed, South- Western Cengage Learning, 2011

3.      Менкју, Н. Г, Принципи на економијата (превод 1000 наслови), НАМПРЕС, 2009

Дополнителна литература

1.      Васиљевиќ-Шикалеска А., Статистика за економија и бизнис (авторизирани вежби), Факултет за бизнис економија, 2007

ЕКОНОМЕТРИЈА

Основна литература

1.      Дамодар Н. Гуџарати, Основи на економетријата, 4то издание (превод 1000 наслови), НАМПРЕС, 2012

2.      Wooldridge, Jeffrey M.  Mason, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Thomson/South-Western, 2006

Дополнителна литература

1.      Буцевска, В., Економетрија со примена на Eviews, Економски факултет, 2009