News and events
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

News and events

Учество на меѓународна работилница за користење на нанокомпозитни материјали за пакување на храна, Валенција (Шпанија)

М-р Анета Васиљевиќ-Шикалеска учествуваше на работилница со меѓународен карактер со две презентации (усмена и постерска). Работилницата беше на тема “Нови стратегии за развој на полимерни нанокомпозитни материјали за пакување на храна и дефинирање на можните критични интеракции на наноматеријалот со храната”.

Агендата и книгата со апстракти можете да ги погледнете на следните линкови:

http://www.costfa0904.eu/public/files/book_of_abstracts_website_definitive_valencia2012.pdf

http://www.costfa0904.eu/cnr-ictp/html/61/

 

IBF lecturer participated at the International Conference in Vallendar (Germany)

Adrijana Bulevska, MSc, lecturer at IBF, participates at the International Conference Campus for Finance Private Equity Conference on the topic “Heading for new shores-Crisis as a chance”. The event is organized by WHU – Otto Beisheim School of Management and will be held  from 11th to 12th of April, 2013 in Vallendar (Germany).

Read more about the conference at the following link.

Учество со орална презентација на меѓународна работилница за наноматеријали, Вроцлав (Полска)

М-р Анета Васиљевиќ-Шикалеска одржа предавање на меѓународна работилница за технологии за добивање и функционални својства на наноматеријали за пакување на храна во Вроцлав (Полска) од 11 до 13 Септември 2012.

Целосната програма моѓете да ја превземететука.

Доделување на ваучери за купување компјутери

Почитувани студенти,

Факултетот за бизнис економија е дел од проектот на Владата на Република Македонија, за доделување на вредносни бонови - ваучери за набавување на компјутери за потребите на редовните студенти.

Можност да аплицираат за добивање на ваучери за набавување на компјутери имаат следниве категории на студенти:

 1. Редовните студенти кои за прв пат оваа година запишале трета година на студии, а кои живеат во социјално загрозени семејства, односно семејства корисници на социјална парична помош, постојана парична помош и право на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа или семејствата во кои вкупните месечни приходи не се поголеми од 12.000 денари и

 2. Сите студенти евидентирани како лица со посебни потреби запишани на студии во учебната 2012/2013 година на високообразовните установи во Република Македонија.

Заинтересираните студенти,кои ги исполнуваат условите треба да достават барање и доказ дека се од социјално загрозено семејство (потврда издадена од Центарот за социјални работи или уверение издадено од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи од претходната година за двајцата родители или старатели на студентот поединечно и за самиот студент), односно потврда дека се евидентирани како лица со посебни потреби најдоцна до 15 октомври 2012 година, по што ќе следува постапката за доставување на потребната документација до Министерство за образование и наука и проверка на исполнетост на условите за доделување на вредносните бонови.

Вредносните бонови - ваучери ќе бидат за еднократна употреба, во износ од 15.500 денари и ќе се употребат како учество за купување на компјутери: лаптоп, десктоп или таблет.

Одговорно лице за информации и собирање на документација: м-р Биљана Ѓозинска,email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Participation of IBF lecturer at a conference for management and engineering

Slagjana Stojanovska, PhD, Senior lecturer at the “ Integrated Business Faculty”, attended the Xth International Scientific Conference “Management and Engineering 12 (ISCME 12)”.

The conference was held in Sozopol (Bulgaria) from 17 to 20th of June, 2012. Stojanovska participated with two scientific papers titled as: (1) Macedonian company sophistication and competitiveness among neighbor countries in region and (2) State and prospects of the Macedonian cluster development in regional and global completive frameworks.

The complete conference program, can be downloaded link.

IBF in the media (published by Fokus)

IBF is recognized for their quality business-education and the prices for the studies, is the topic of the article published in the today's edition of the daily newspaper Fokus. The article explains why the Faculty is ranked on the 8th place of the Shanghai list of MON, from a total of 19 higher-educational institutions in the Republic of Macedonia and is on the 3rd place of all private institutions on the list.

According to Fokus, the advanced and world-recognized educational programs which are continuously applied  in the educational process on the Faculty result in quality education and a high employment-rate among the graduated students.

Download the whole article on the following link - Article in Fokus - 17.08.2012

Evaluation of the e-learning system

Last school year the Integrated business faculty introduced an on-line e-learning system for the subject Computer science in the first year of graduate studies. The system can be accessed athttps://e-learning.fbe.edu.mk and is used not only for following the lectures and exercises, but for the students to get interactively involved in the study process through:
 • Access to additional learning materials;
 • Taking on-line tests for knowledge evaluation;
 • Submitting practical projects;
 • Access to results and grades from the exams;
 • Additional information and consultations with the lecturer;
 • Easy access to notifications and news for the subjects covered, on-line discussion forum;
 • Channelized information for events related to the subject.
 
Aiming to improve and enhance the system with more subjects, we have asked our students to evaluate the system through an anonymous questionnaire. 43 students have participated from first year. Here we present the results from the questionnaire, from which we can see that our students welcome the introduction of such a system, which significantly helps them in following of the lectures with more ease and bringing continuous connection to all the information for the subjects, just by accessing the Internet.
 
On the questions related to both functionalities and efficiency of the system, here is how our students answered:
(grades are from 1 to 5, 1 – not at all; 2 – no; 3 – partly; 4 – yes; 5 – yes, very much)
 
1. Did you have any difficulties with accessing the system?
1,7 / 5
2. Did you have difficulties with registering on the system?
1,9 / 5
3. Did you have difficulties with using the system?
1,5 / 5
4. Did you have any use of the system whatsoever?
4,4 / 5
5. Was the material easily accessible?
4,2 / 5
6. Did you have any benefits from the on-line tests?
4,4 /5
7. Did you experienced problems with the system after registration?
1,7 / 5
8. Did you follow the news and notifications?
3,3 / 5
9. Did you understand how to use the system?
4,3 / 5
10. Did the system help you with learning the subject topics?
4,6 / 5
 
 
 
On questions regarding additional features and functionalities of the system for the future, most of the students answered that they need more tests with longer answers, in addition to the only matching-answers which exist now. This particularly stresses the positive effect that the system has in encouraging our students for a greater inclusion in the educational process. 39 out-of 43 students answered that they whould like to see all subjects on the faulty published on the e-learning system.
 

 

 
Evaluating our students' opinion is a process which we give particular attention on the Integrated business faculty. That is why, starting from the next semester, students from first and second year of studies will have access to all subjects on the e-learning portal. Additionally we will work on enhancing the system in few directions:
 • introducing tests with long answers,
 • publishing videos from the lectures,
 • adjusting the system to be easily accessible on mobile phones (smartphones – Android, iPhone, etc.),
 • making the system more simple and usable
 
With this system, we will ensure that our students have easier access to the educational materials, at the same time saving them significant time for checking results, consulting with our lecturers and searching for information related to the subject on our faculty.
 

Shortened working time

Dear all,

We would like to inform You that on Friday, 13 July 2012, the "Integrated business faculty" will be open with shortened working period, between 08:00 and 12:00.

Повик за практична настава во ЕВН Македонија

Почитувани студенти,

Во прилог е повик за практична настава во ЕВН Македонија. Ве потсетуваме на Вашата обврска за најмалку триесет дневна практична настава во институција/фирма, како услов за запишување на повисока студиска година.

Документи за практична настава можете да земете во канцеларија бр.17, кај м-р Биљана Ѓозинска.

Линк до огласот.

IBF staff actively participate in projects in the field of sustainable development

Our lecturer MSc Aneta Vasiljevic-Sikaleska actively participates in projects in the ареа of sustainable development. As a coordinator and expert on the project “Waste management and the waste as a renewable energy resource”, conducted by the NBE foundation and supported by the World Bank, she has visited more than 20 secondary schools in Macedonia. The interactive visits featured presentations, as well as open and constructive discussions, and the participants and the teachers filled out evaluation forms. The objectives of the project, namely to introduce the waste management strategy to the students and to demonstrate the possibilities for using waste as a renewable energy source, sparked considerable interest, made students think in that direction and incited them to suggest ways in which this topic could be expanded and elaborated in the future.