Маркетинг

Маркетинг

Студентот кој ќе се определи да го изучува модулот Маркетинг ќе ги разбира основните постулати на современиот маркетинг и нивната примена во менаџерската практика, ќе стекне теоретски и практични знаења во врска со маркетинг инструментите, ќе го применува стекнатото знаење во продажбата, однесувањето со потрошувачите, комуникацискиот менаџмент; самостојно ќе развива и применува маркетинг стратегии и ќе биде способен за проценка на маркетинг процесите и идентификација на релевантни податоци, неопходни за управување и истражување на маркетинг појавите и процесите.

Студентот  ќе се стекне со вештини за учење, анализи и истражување во секоја маркетинг средина.

 

година

I семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Econ 100

Микроекономија

4+2

8

2

Econ 110

Математика за економисти

3+3

7

3

Bus 110

Основи на менаџмент

4+2

7

4

Fin 200

Основи на финансии

4+2

8

Вкупно

24

30

II семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Econ 230

Макроекономија

4+2

8

2

Mark 400

Основи на маркетинг

4+2

7

3

Fin 100

Основи на сметководство

4+2

8

4

Bus 204

Деловно право

4+2

7

Вкупно

24

30

Прва студиска година вкупно 60 ЕКТС

II година

III семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Bus 307

Претприемништво

4+0

6

2

Econ 310

Економија за менаџери

4+2

6

3

Econ 120

Статистика за економисти

3+3

6

4

Bus 300

ИБП 1

4+4

7

5

 

Изборен

(се бира еден од листата)

4+0

5

Вкупно

28

30

 

Листа на изборни предмети

1

Mark 610

Маркетинг информациски системи

4+0

5

2

Econ 320

Економија на регионални интеграции

4+0

5

3

Bus 101

Англиски јазик

4+0

5

IV семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Fin 301

Корпоративни финансии

4+2

6

2

Acc 300

Менаџерско сметководство 1

4+2

6

3

Econ 410

Меѓународна економија

4+0

6

4

Bus 400

ИБП 2

4+4

7

5

 

Изборен

(се бира еден од листата)

4+0

5

Вкупно

28

30

 

Листа на изборни предмети

1

Econ 330

Економија на развојот

4+0

5

2

Bus 610

Стратегиски менаџмент

4+0

5

3

Econ 200

Меѓународен менаџмент

4+0

5

Втора студиска година вкупно 60 ЕКТС

Модул: Маркетинг

V семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Bus 600

Проектен менаџмент

4+2

7

2

Bus 640

Маркетинг менаџмент

4+2

8

3

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0

5

4

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0

5

5

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0

5

Вкупно

24

30

 

Листа на изборни предмети

1

Mark 620

Интернет маркетинг

 

5

2

Mark 522

Стратегии на промоција

 

5

3

Mark 530

Маркетинг на услуги

 

5

4

Mark 520

Стратегии и тактики за формирање на цени

 

5

5

Econ 500

Економско истражување

 

5

6

Econ 650

Деловно комуницирање

 

5

VI семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Mark  650

Одржлив маркетинг

4+2

6

2

Mark 540

Меѓународен маркетинг

4+2

6

3

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0

5

4

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0

5

5

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0

5

Дипломски труд

 

3

Вкупно

24

30

 

Листа на изборни предмети

1

Mark 550

Е-бизнис дистрибутивни канали

4+0

5

2

Mark 600

Однесување на потрошувачите

4+0

5

3

Hr 500

Управување со човечки ресурси

4+0

5

4

Mark 510

Маркетинг истражување на пазарот

4+0

5

5

Bus 410

Даночно право и даночен менаџмент

4+0

5

6

Fin 540

Инвестиционен менаџмент

4+0

5

Додипломски студии