CEEPUS

CEEPUS

Факултетот за бизнис економија е член на две CEEPUS мрежи:

1.     Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-12-1718), со следниве партнерски институции:

·       Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, Nitra, Slovakia;

·       Canadian Institute of Technology, Faculties of Economy and Engineering, Tirana, Albania;

·       BOKU – University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Institute of Marketing and Innovation, Vienna, Austria;

·       FH Joanneum – University of Applied Sciences, Department of International Management, Graz, Austria;

·       University of National and World Economy, Department of Natural Resources Economics, Sofia, Bulgaria;

·       Mendel University in Brno, Faculty of Business Economics, Brno, Czech Republic;

·       Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Prague, Czech Republic;

·       University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Economics, České Budějovice, Czech Republic;

·       University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, Croatia;

·       University of West Hungary / University of Sopron, Faculty of Economics, Sopron, Hungary;

·       University of Szeged, Faculty of Engineering, Szeged, Hungary;

·       Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Gödöllő, Hungary;

·       Technical University of Moldova, Department of Engineering and Management in Production Systems, Chisinau, Republic of Moldova;

·       University of Montenegro, Faculty of Economics, Podgorica, Montenegro;

·       State University of Tetovo, Faculty of Economics, Tetovo, Republic of Macedonia;

·       Cracow University of Economics, Krakow, Poland;

·       Poznan University of Economics, Faculty of Management, Poznan, Poland;

·       University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Krakow, Poland;

·       Poznan University of Life Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Poznan, Poland;

·       Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Warsaw, Poland;

·       University of Oradea, Faculty of Environmental Protection, Oradea, Romania;

·       University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia;

·       University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Ljubljana, Slovenia;

·       University of Primorska, Faculty of Management, Koper, Slovenia;

2.     Managerial Processes and its Optimization and Valuation (CIII-CZ-0911-03-1718), со следниве партнерски институции:

·       BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austira;

·       University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria;

·       Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria;

·       University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, Croatia;

·       Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management,  Praha,
Czech Republic;

·       University of Montenegro, Faculty of Economic Sciences, Warsaw, Poland;

·       University of Novi Sad, Faculty of Science, Novi Sad, Serbia;

·       Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, Nitra, Slovakia;

·       University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, Slovenia;

Основни критериуми за мобилност на студентите:

·       Државјанин на CEEPUS земја;

·       Статус на редовен студент на високообразовна институција во матичната земја;

·       Старосна граница: 35 години;

·       Селекција извршена од страна на матичната институција;

Листа на предмети на англиски јазик

·       (додипломски студии)

Основни критериуми за мобилност на наставниот кадар

·       Државјанин на CEEPUS земја;

·       Заснован работен однос во високообразовна институција во земја-членка на CEEPUS мрежата;

·       Доктор на науки;

·       План на настава во минимум 6 часа (предавање или семинар) во текот на 5 работни дена во институцијата-домаќин;

Крајни рокови за CEEPUS online пријавување:

·       За прв/зимски семестар: 15 јуни

·       За втор/летен семестар: 31 октомври

·       За мобилност надвор од мрежата (freemovers) за првиот/зимски семестар: континуирано, почнувајќи од 1 јули се додека има слободни места

·       За мобилност надвор од мрежата (freemovers) за вториот/летен семестар: 30 ноември

*Крајните рокови не се на истите датуми секоја година.