Слободни изборни предмети

Слободни изборни предмети

ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЧЕТИРИГОДИШНИТЕ СТУДИИ

Реден

број

Предмет

1.

Финансирање на локален и регионален развој

2.

Менаџерска економија

3.

Проектен менаџмент

4.

Одржлив маркетинг

5.

Развој на мал бизнис

6.

Економија на регионални интеграции

Додипломски студии