Финансии

Финансии

Студентот кој ќе се определи да го изучува модулот Финансии ќе стекне теоретско и практично знаење за основните принципи на финансискиот систем; ќе поседува знаење за менаџирање со финансиските ресурси во деловните субјекти; ќе ги разбира современите концепти на банкарскиот систем, ќе стекне способност за анализа на финасискиот систем и проценка на поширокото финансиско окружување; ќе биде способен е да ги анализира, споредува и проценува најважните видови финансиски и банкарски работи и методите за управување со средствата, ликвидноста, обврските, капиталот на банките.

Студентот ќе се стекне со вештини за учење, читање, пишување, критичка анализа, интерактивно учество и истражување на финансиските движења во компанијата, како и вештини за проектирање на идната профитабилност.

 

година

I семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Econ 100

Микроекономија

4+2

8

2

Econ 110

Математика за економисти

3+3

7

3

Bus 110

Основи на менаџмент

4+2

7

4

Fin 200

Основи на финансии

4+2

8

Вкупно

24

30

II семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Econ 230

Макроекономија

4+2

8

2

Mark 400

Основи на маркетинг

4+2

7

3

Fin 100

Основи на сметководство

4+2

8

4

Bus 204

Деловно право

4+2

7

Вкупно

24

30

Прва студиска година вкупно 60 ЕКТС

II година

III семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Bus 307

Претприемништво

4+0

6

2

Econ 310

Економија за менаџери

4+2

6

3

Econ 120

Статистика за економисти

3+3

6

4

Bus 300

ИБП 1

4+4

7

5

 

Изборен

(се бира еден од листата)

4+0

5

Вкупно

28

30

 

Листа на изборни предмети

1

Mark 610

Маркетинг информациски системи

4+0

5

2

Econ 320

Економија на регионални интеграции

4+0

5

3

Bus 101

Англиски јазик

4+0

5

IV семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Fin 301

Корпоративни финансии

4+2

6

2

Acc 300

Менаџерско сметководство 1

4+2

6

3

Econ 410

Меѓународна економија

4+0

6

4

Bus 400

ИБП 2

4+4

7

5

 

Изборен

(се бира еден од листата)

4+0

5

Вкупно

28

30

 

Листа на изборни предмети

1

Econ 330

Економија на развојот

4+0

5

2

Bus 610

Стратегиски менаџмент

4+0

5

3

Econ 200

Меѓународен менаџмент

4+0

5

Втора студиска година вкупно 60 ЕКТС

Модул: Финансии

V семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Bus 600

Проектен менаџмент

4+2

7

2

Fin 500

Финансиски пазари и институции

4+2

8

3

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0

5

4

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0

5

5

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0/ 2+2

5

Вкупно

24

30

 

Листа на изборни предмети

1

Fin 520

Фискална и монетарна политика

4+0

5

2

Fin 440

Јавни финансии

4+0

5

3

Fin 540

Инвестиционен менаџмент

4+0

5

4

Fin 700

Банкарство

4+0

5

5

Econ 500

Економско истражување

2+2

5

6

Econ 650

Деловно комуницирање

4+0

5

VI семестар

 

Код

Предмет

Број на часови (неделно)

ЕКТС

1

Fin 510

Меѓународни деловни финансии

4+2

6

2

Fin 560

Корпоративни финансии-студија на случај

4+2

6

3

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0

5

4

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0

5

5

 

Изборен (се бира еден од листата)

4+0

5

6

Дипломски труд

3

Вкупно

24

30

 

Листа на изборни предмети

1

Fin 800

Хартии од вредност и портфолио менаџмент

4+0

5

2

Fin 550

Управување со финансиски ризици

4+0

5

3

Fin 570

Финансирање и кредитирање на надворешната трговија

4+0

5

4

Fin 610

Финансирање на локален и регионален бизнис развој

4+0

5

5

Econ 530

Економетрија

4+0

5

6

Bus 410

Даночно право и даночен менаџмент

4+0

5Додипломски студии