Проекти и соработка

Проекти и соработка

“Факултет за бизнис економија” уште од своето основање остварува широка образовна и научно-истражувачка соработка со разни универзитети, научни институции и развојни програми од САД и ЕУ. Од основањето во 2006 година до денес, ФБЕ оствари различни видови на проектни активности: Во рамките на Еразмус+ програмата наставнот кадар на ФБЕ има остварено студиски престои проследени со предавања на следните високо-образовни европски институции:
 • М-р Мартин Киселички, Global OPORTO University, Порто, Португалија, Април, 2019
 • Д-р Аземина Машовиќ, Виша стручна школа, Цеље, Словенија, Maj 2019
 • Д-р Слаѓана Стојановска, International Business School Botevgrad, Bugarija, 2019
 • Д-р Крсте Шајноски, International Business School, Sofia, Bulgaria, Мај, 2019
 • М-р Мартин Стојановиќ, Универзитет во Љубљана, Факултет за администрација, Мај, 2018.
 • Д-р Анета Васиљевиќ-Шикалеска, International Business School Sofia, Bugarija, Јуни, 2018
 • Д-р Биљана Ѓозинска, International Business School Sofia, Bugarija, Јуни, 2018
 • Д-р Анета Васиљевиќ-Шикалеска, Универзитет во Љубљана, Факултет за администрација, Октомври 2018.
 • М-р Мартин Киселички, University of Economics & Culture, Рига, Латвија, Април, 2018
 • Д-р Биљана Ѓозинска, Универзитет во Љубљана, Факултет за администрација, Октомври 2018.
 • Д-р Слаѓана Стојановска, Виша стручна школа, Цеље, Словенија, 2018
 • Д-р Жанина Кировска, Универзитет во Љубљана, Факултет за администрација, Октомври 2015
 • М-р Тодор Милчевски, Универзитет за економија во Вроцлав, Полска, Март, 2013
 • Наставниот кадар на ФБЕ е активен и преку ЦЕЕПУС програмата во рамките на која професорите Аземина Машовиќ и Анета Васиљевиќ-Шикалеска остварија седумдневен престој и дво-дневни предавања на Економски Факултет, Подгорица, Црна Гора во Април, 2019.
 • Во улога на визитинг професори на ФБЕ преку програмата “Fulbright” предаваа Prof. Michele O’Neill (2007) и проф.Весна Стојанова (2008) на Универзитетот од Ајдахо во улога на визитинг професор и научен истражувач.
 • Во рамките на истражувачкиот проект финансиран од Универзитетот од Delaware, SAD на ФБЕ предаваше Prof.Harley Johansen (2008);
 • D-r Manfred Buch учествуваше како гостин-предавач во рамки на проектот за развој на национална стратегија за одржлив развој, финансиран од СИДА- Шведска.
 • Научно-истражувачки проекти:
Факултетот за бизнис економија има богато искуство во меѓунардни проекти во партнерство со истакнати европски високо-образовни институции и тоа: o  Introducing modern learning methods in Macedonia using Italian experiences, во партнерство со University of Modena (Italy), KEP ITALY, 2020 o  Economics of Sustainability (EoS) – во партнерство со Универзитетот за економија – Катовице, Универзитетот во Фиренца, Универзитетот во Марибор, Колеџот за финансиски менаџмент – Загреб. Универзитетот за применети науки од Вилнус, Erasmus+ KA203, 2019/2022 o  BEET (Build-Up Skills – Builders Energy Efficiency Training) , Horizon 2020, 2014/2016. o  Analyzing the perspectives of the labor market in the Vardar region in Macedonia, IPA, 2016/2018. o  Политики за вработување, Регионален проект финансиран од Фондацијата Фридрих Еберт-Скопје, 2011; o  ГТЗ-ЦИМ-ДГС-ФБЕ – енергетска ефикасност, проект финансиран од страна на ГТЗ се реализира и со обуки на сопствени кадри во рамки на соларната школа на D-r Uwe Hartman, во периодот од 2008-2011; o    Интеграција на мулти-етничката работна сила во стопанствата во транзиција Студија на случај за Македонија, 2008-2009 година; o    Кон одржлив think-thank, USAID, 2006-2008 o    Нулта корупција во приватниот сектор, Norwegian Government and NGO Zero Corruption – Transparency, 2007 o    Претприемничко образование -TTT (BSOs & BAs), GFA, EUROPEAID/ August-December, 2006 o    Јакнење на капацитетите на државната администрација за развој на секторот на МСП (министерства, невладини здруженија и организации) во рамки на проектот “SME development, EUROPEAID/119711/D/SV/MK, 2005-2006; o    Партнерство за доживотно образование, ETF-Torino, September-December, 2005-2006 Entrepreneurial Education in the Western Balkans; o  Одделот за одржлив развој на две европски програми, COST MP701 и COSTFA0904 o    Проект од програмата „Европа за граѓаните“ на тема „Размена на вредности“   Повеќе апликативни и истражувачки проекти се реализираат преку
 • Промоција и поттикнување на женско претприемништво, донатор: општина Гази Баба, 2019
 • Можностите и перспективите на пазарот на труд- Специјализирана студија за Вардарски плански регион, ИПА проект (компонента IV), 2016-2018Енергетски Ефикасни Јавни Услуги на локално ниво“ , со поддршка од Центар за Институционален Развој – ЦИРа и Швајцарска агенција за развој и Соработка, (2011-2012 год);
 • Примена на практики за управување со отпад и можноста за негово користење како обновлив извор на енергија, со поддршка од Светска банка (2011-2012);Унапредување
 • на политиките за регионален развој преку споделување на Германското и Словенечкото искуство,со поддршка од Европски Фонд за Балканот (2012);
 • Со бизнис план до успех, со поддршка од Град Скопје (2012 год.);
 • Енергетски ефикасна локална самоуправа,со поддршка од Центар за Институционален Развој – ЦИРа и Швајцарска агенција за развој и Соработка
Научно-истражувачки проекти се реализираат и преку Институтот за бизнис економија: o    ISPEHE (Innovative Strategic Partnership for European Higher Education) – Erasmus+ KA203, 2015/2016 o    SPIDE (Strategic Partnership for Innovation and Development of Entrepreneurship),  Erasmus+ KA203, 2017/2018 o   Creation of a Support Net for Local and Italian SMEs in Macedonia (FYROM), Bosnia-Herzegovina and Bulgaria; o   Technical Assistance to establish Fashion and Textile Cluster – Turkey; o   Implementation of the “European Charter for Small-sized Enterprises” in Croatia; o   Mercati Aperti (Open Markets); o   Decentralized Co-operation Programme “Croatia / Sub-danubian Area”; o   Assistance on Development of National SME Strategy and Action Plan, Preparation of Project Documents for Pilot Actions; o   Regional Socio-Economic Development Initiatives in Vojvodina – ISSER; o   Preparation of the “Eastern Anatolia Development Programme”; o   Evaluation finale du programme pluriannuel de microréalisations (PPMR) ; o   Balcani online – The Balkans on-line; o   ACCESS – Actively Coaching and promoting Cooperation in the light of Enlargement for Small and Sole proprietor businesses; o   Republic of Serbia: Regional Socio-economic Development Initiatives Programme; o   Looking Eastwards: Challenges and Opportunities for Innovative Companies in EU Border Regions (LOOK – EAST NET).   Меѓународни семинари, симпозиуми и студиски престои.  Од основањето до денес, предавачите на ФБЕ се вклучени во научно-истражувачката работа преку повеќе активности:
 • Учество на меѓународната Еразмус+ недела за одржлив развој во бизнисот и економијата, организирана секоја година од ФБЕ во соработка со Институтот за бизнис економија
 • Учество на меѓународната КОнференциј за одржлив развој во бизнисот и економијата, организирана секоја година од Институтот за бизнис економија во соработка со ФБЕ
o   Учество на летните школи на Универзитетот во Болоња, во Червиа и Фиренца (Италија); o   Студиски престои на научно-истражувачкиот институт ICTP-CNR во Неапол (Италија), католичкиот универзитет во Лувен (Белгија) и универзитетот во Вроцлав (Полска); o   Предавања по покана и постерски презентации на меѓународни симпозиуми и работилници на високо-образовните институции во Марибор (Словенија), Љубљана Словенија), Рига (Латвија),  Салерно (Италија),  Валенција (Шпанија)Кранфилд Универзитетот (Бедфордшир,Велика Британија)Универзитет за технологија во Вроцлав (Полска), Економски факултет (Полска), o   Учества за избор на најдобар есеј организиран од Светска Банка каде нашите предавачи го освоија првото место (линк); o   Учество на меѓународниот конгрес EUREGIA во Лајпциг (2012).   Договори за меѓународна соработка со странски универзитети: Во рамките на меѓународната соработка ФБЕ има склучено повеќе договори за соработка со истакнати универзитети:
 • Универзитет во Љубљана, Факултет за администрација
 • Универзитетски за економија и култура, Рига, Латвија
 • University of Idaho-Moscow, USA;
 • Еден студент од ФБЕ студираше една година на Универзитетот во Ајдахо (2008), а еден американски студент од истиот Универзитет беше на истражувачки престој на нашиот Факултет.
 • Меѓународна бизнис школа, Ботевград, Бугарија (International Business School)
 • Универзитет ПИМ, Бања Лука, Босна и Херцеговина (University of Business Engineering and Management) (за академска соработка и мобилност)
  Како и за мобилност на наставен кадар и студенти, во рамки на Ерасмус+ програмата со: За време на извештајниот период, во рамките на Еразмус програмата за мобилност,  ФБЕ има склучено повеќе договори за соработка, и тие се како што следува со:
 • Wroclaw University of Economics, Poland
 • Global Oporto University, Portugal
 • The Univesity of Economics in Bydgoszcz, Poland
 • Celje School of Economics, Slovenia
 • International Business School, Bulgaria
 • University of Modena and Reggio Emilia, Italy
 • University of Economics in Katowice
 • Virovitica College, Croatia
 • MUS Alparslan University, Turkey
 • Marmara University, Turkey
 • WSB University in Wroclaw, Poland
 • University of Warsaw, Poland
 • Erudio College, Slovenia
  Тренинг школи и обуки: o    Меѓународна тренинг школа од областа на одржлив развој, подржана од  ЕУ проектот  COST FA0904. o    Обука на тема “Вовед во регионален развој и регионален менаџмент“и “Процес на стратешко планирање“. o    Тренинг на тема “Финансиско менаџирање“. o    Обука за “Претприемништво и иновции”, поддржана од Бирото за развој на образованието o    Tренинзите организирани како дел од проектот “Capacity building sequence for the partners on regional and operational level”, поддржан од GIZ –Регионален и локален економски развој во Р. Македонија (RED). Издавачки активности: Во рамките на издавачката дејност ФБЕ ги издава: o    Научното Списание за одржлив развој (Journal of Sustainable Development), меѓународно списание со меѓународен уредувачки одбор (двапати годишно) o    Книга на апстракти од Меѓународната конференција за одржлив развој во бизнисот и економијата (еднаш годишно) o    Студентскиот весник – Студентски глас